Publicerad 20 januari 2021

Jämställdhetsbokslut ger systematisk uppföljning

Det årliga jämställdhetsbokslutet ger Uppsalas politiker en bild av jämställdhetsutmaningar bland kommunens invånare och anställda och visar resultaten som uppnåtts. Bokslutet förenklar kommunens arbete med att driva på och följa upp åtagandet om jämställdhetsintegrering.

Bakgrund

Uppsala kommun arbetar med jämställdhet som en del i arbetet för social hållbarhet. Den politiska ledningen beslutade 2018 att inrätta ett jämställdhetsbokslut som bilaga till kommunstyrelsens årsredovisning, för att kunna integrera jämställdhet tydligare i ordinarie styrsystem och årligen följa upp utvecklingen. Bokslutet ska följa upp jämställdheten på invånarnivå och för kommunens anställda. Även kommunkoncernens arbete med jämställdhetsintegrering ska följas upp och bedömas.

Genomförande

Jämställdhetsbokslutet tas fram av kommunledningskontoret i samarbete med jämställdhetssamordnare i kommunens nämnder och bolagsstyrelser. Underlaget bygger till stor del på uppgifter från databasen Kolada, men till viss del också på egna undersökningar och statistik. Bedömningen av status rörande jämställdhetsintegrering görs utifrån SKR:s vägledning för jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsbokslutet har två delar. Den första delen presenterar utmaningar och resultat av kommunens jämställdhetsarbete utifrån nio inriktningsmål (IM1, IM2...). Inriktningsmålen handlar bland annat om ekonomi, trygghet, hälsa, utbildning och arbete. Det finns ett särskilt mål som rör kommunen som arbetsgivare.

Varje målavsnitt inleds med en kort beskrivning av lokala och nationella jämställdhetsutmaningar som bedöms vara relevanta inom det aktuella målområdet. Därefter följer exempel på insatser som kommunen har gjort under året. Varje målavsnitt avslutas med en kort bedömning av hur väl kommunens insatser svarar mot och bidrar till identifierade utmaningar samt vad som behöver utvecklas för nå det aktuella målet.

Det görs också en helhetsbedömning av kommunens bidrag till de nationella jämställdhetspolitiska målen som på ett intressant sätt kopplar ihop den lokala nivån med den nationella.

Matrisen visar hur de nio inriktningsmålen i Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut bedöms utifrån de sex jämställdhetspolitiska delmålen.Förstora bilden

IM=Inriktningsmål. Matrisen visar hur de nio inriktningsmålen i Uppsala kommuns jämställdhetsbokslut bedöms ha bidragit till de nationella jämställdhetspolitiska delmålen.

Det pågår också ett arbete för att koppla jämställdhetsarbetet starkare till genomförandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

I bokslutets andra del görs en bedömning av kommunens status och utvecklingsbehov när det gäller kommunorganisationens arbete med jämställdhetsintegrering.

Rapporten avslutas med övergripande slutsatser och centrala utvecklingsområden.

Det här har arbetet lett fram till

Jämställdhetsbokslutet ger politikerna bättre förutsättningar att följa upp resultaten av jämställdhetsarbetet i ett helhetsperspektiv på invånarnivå såväl som på medarbetarnivå. Det underlättar uppföljning av arbetet med jämställdhetsintegrering. Bokslutet är också ett stöd för politiker och tjänstepersonsledningen eftersom det används som underlag vid framtagande av kommunens omvärldsanalys, i arbetet med mål och budget, samt i nämndernas och bolagens verksamhetsplanering.

När det gäller resultat av arbetet gör kommunen följande samlade bedömning:

”Uppsala kommun har 2019 identifierat, arbetat med och mött de jämställdhetsutmaningar som är aktuella och prioriterade i kommunen på ett adekvat sätt. Jämställdhetsarbetet bedrivs alltmer systematiskt i flera nämnder och bolagsstyrelser: åtgärder tas fram och genomförs utifrån könsuppdelad statistik och jämställdhetsanalyser och riktas i många fall till prioriterade målgrupper.

Systematiken brister dock i flera fall när det gäller att integrera och/eller synliggöra insatser och resultaten av insatserna i ordinarie verksamhetsuppföljning. Förändringar vad gäller samhälleliga mönster och strukturella skillnader på grund av kön tar tid. Det innebär att Uppsala kommun behöver fortsätta att utveckla systematiken och långsiktigheten i sitt arbete i synnerhet inom prioriterade områden”.

De viktigaste slutsatserna

Bokslutet bidrar till att synliggöra utmaningar och pågående jämställdhetsarbete för politiken, vilket ger stöd till utformningen av politiken.

Det möjliggör utvärdering och uppföljning av de jämställdhetspolitiska målen och ambitionerna över tid, vilket i sin tur stärker förutsättningar för utveckling av politik och verksamhet. Det ger ett bra stöd i dialog med förvaltningar och bolag.

Bokslutet skapar förståelse för jämställdhetsutmaningar i andra förvaltningar och bolag och bidrar till samsyn i kommunkoncernen.

Fördjupning

Uppsala kommuns jämställdhetsarbete

Uppsalas jämställdhetsbokslut 2019 (PDF)

SKR:s vägledning för jämställdhetsintegrering

Kontaktpersoner

Kristina Eriksson
Utvecklingsledare
Kommunledningskontoret
Uppsala kommun
kristina.eriksson4@uppsala.se

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018 - pågående
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel