Publicerad 25 januari 2021

Jakt på ojämställdhet under gemensam analysvecka i regionen

Region Gotland genomför en temavecka varje år då handläggare och controllers tillsammans analyserar regionens statistik, för att få syn på eventuell ojämställdhet i regionens verksamhet. Det är ett led i att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Som ett led i arbetet med kvalitetsutveckling och jämställdhetsintegrering bestämde sig regionstyrelseförvaltningen på Gotland att samla olika förvaltningar under en vecka till en gemensam analys av regionens undersökningar och uppföljning av verksamheten. Målgruppen för veckan var chefer, controllrar, verksamhetsanalytiker och andra de ville involvera.

Genomförande

Regionstyrelseförvaltningen erbjuder analysveckan i god tid till samtliga förvaltningar och enheter. Förvaltningarna ombeds meddela vilka frågor och analyser de har ett särskilt intresse av. En lokal med stort utrymme och lämplig utrustning bokas. Från början genomfördes analysveckan med utvecklingsledarna inom en förvaltning. Efter det har samma modell använts på övergripande nivå.

Regionstyrelseförvaltningen gör en sammanställning av organisationens analyser, mål och budgetuppföljningar, till exempel brukarundersökningar, trygghetsundersökningar, nöjd-kund-undersökningar, samt framför allt förvaltningarnas egna uppföljningar av verksamheten, tillsammans med ekonomiska uppföljningar.

Jämförelser över tid

Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar att samla de övergripande analyserna som görs i kommunen, gärna även från de senaste åren, för att kunna göra jämförelser över tid. Controllern eller annan ansvarar för de övergripande analyserna och förvaltningarna ansvarar för att deras egna analyser kommer med.

Regionstyrelseförvaltningen avsätter ett antal dagar med en specifik förvaltning och deras resultat. Det avgränsade arbetet gör det möjligt att synliggöra uppgifter som kan “kors-analyseras”, det vill säga att fler undersökningar kan analyseras parallellt. För att analysera resultatet behövs en avstämning med verksamheten så att de kan bidra med möjliga förklaringar och förbättringsåtgärder i det fortsatta arbetet.

Prioritera och sammanfatta

När resultatet stämts av med verksamheterna samlas gruppen åter, cirka en månad efter analysveckan. Då redovisas verksamheternas förklaringar och kommentarer. Med utgångspunkt från detta formuleras sedan frågor som verksamheterna kan arbeta med över förvaltningsgränserna, för att påverka de ojämställda resultat som upptäckts.

Genom att prioritera och sammanfatta resultaten och presentera det för politiken får de förtroendevalda möjlighet att göra prioriteringar, fatta beslut och avsätta resurser till de jämställdhetsutmaningar som bör prioriteras.

I samband med analysveckan har regionstyrelseförvaltningen även erbjudit verksamheterna analysutbildningar. Det är viktigt att utvärdera hur processen fungerat och skapa en rutin för en återkommande gemensam analysvecka.

Det här har arbetet lett fram till

Arbetet har lett fram till att:

 • jämställdhetsutmaningar har synlig gjorts,
 • fler jämställdhetsanalyser har gjorts i årsuppföljningen,
 • analyser och beslutsunderlag har fått bättre kvalitet,
 • verksamheterna har öppnat ögonen för jämställdhetsperspektivet i sin verksamhet genom utbildningarna, samt
 • samverkan har ökat mellan förvaltningarna

De viktigaste slutsatserna

  • Bestäm datum och bjud in förvaltningarna i god tid. Region Gotland har genomfört arbetet i mars och september.
  • Testa olika varianter, till exempel olika teman olika dagar, eller en gemensam vecka.
  • Det viktigaste är att stämma av analyserna med verksamheten för att hitta möjliga förklaringar och förbättringsåtgärder.

  Kontakt

  Katrin Rindlaug
  Jämställdhetsstrateg
  Region Gotland
  katrin.rindlaug@gotland.se

  Informationsansvarig

  • Love Nordenmark
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om exemplet

  Ämne
  Jämställdhet, Politisk styrning, Social hållbarhet
  Exempel från
  Kommun
  Tidsperiod
  2010-pågående
  Verksamhetsområde
  Demokrati

  Lärande exempel

  SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

  Gå till alla lärande exempel