Publicerad 8 april 2019

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) – exemplet Yalla Trappan i Malmö

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentliga sektorn och idéburen sektor. Malmö stad har samarbetat med Yalla Trappan under en längre tid och de har nu tagit fram en ny IOP.

Exemplet i korthet

Malmö stad samverkar med Yalla Trappan genom ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) som är en samverkansmodell mellan offentlig och idéburen sektor. Syftet är öka sysselsättningen för kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden genom praktisk yrkesinriktad arbetsträning. Samverkan har fungerat bra och fortsätter under 2019- 2020.

Bakgrund

Malmö stad och Yalla Trappan har samarbetat under en längre tid, framför allt i projektform.
Det övergripande syftet i IOP mellan Malmö stad och Yalla Trappan är att verka för ökad sysselsättning och minskat utanförskap för kvinnor som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Verksamheten Y-allas väg till arbete 2.0 erbjuder praktisk yrkesinriktad arbetsträning i produktionsmiljö med kundkontakt. Detta kompletterar Malmö stads arbetsmarknadsinsatser och anses viktigt för att målgruppen ska komma närmre arbetsmarknaden.

Genomförande

Malmö stad ingick i IOP med Yalla Trappan 2016. Partnerskapet har därefter förlängts och en ny IOP har tagit fram mellan arbetsmarknadsavdelningen och verksamheten Y-allas väg till arbete 2.0 för tidsperioden 2019-2020.

Yalla Trappan är ett kvinnokooperativ och ett arbetsintegrerat socialt företag i Rosengård, Malmö. De har arbetsträning i två branschinriktningar: storkök och lokalvård. Detta varvas även med teoretiska inslag om arbetslivet och svenskundervisning integreras och tillämpas genom praktik. Yalla Trappan har utvecklat en metodik ” att lära genom att göra” som är skapad för målgruppen och ger dem möjlighet att närma sig arbetsmarknaden i sin egen takt.

Avtalet fungerar som ett ramverk för samverkan och verksamheten ska följas upp kontinuerligt. Inom ramen för partnerskapet har en styrgrupp inrättats som består av representanter från Yalla Trappan och Malmö stads arbetsmarknadsavdelning.

Det här har arbetet lett fram till

Med IOP har avtalsparterna fått möjlighet att samverka utifrån mer jämlika förutsättningar. Föreningen har fått möjlighet att skapa en mer långsiktig verksamhet genom långsiktig samverkan. För att få till ett bra partnerskap har dialogen innan och under avtalsskrivning lyfts som en av de viktigaste faserna i arbetet

– Att arbeta fram ett bra avtal som inte lämnar några frågetecken gällande verksamhet, organisation, ekonomi, uppföljning med mera är en utmaning och krävande process men oerhört viktigt för det underlättar arbetet och samverkan när väl avtalet träder i kraft, berättar Ulrika Määttä Lagerlöf, planeringssekreterare i Malmö stad.

Ulrika Määttä Lagerlöf berättar att partnerskapet har lett fram till större förståelse för varandras respektive organisationer och förutsättningar samt möjlighet att föra en mer jämlik dialog. En utmaning är däremot att vara lyhörd inför förändringar som sker inom respektive organisation.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Ulrika Määttä Lagerlöf
Planeringssekreterare
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Malmö stad
0731 54 26 57ulrika.maatta-lagerlof@malmo.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2016 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel