Publicerad 12 augusti 2022

Härnösand skapade en lokal handlingsplan för patientsäkerhet på ett år

Ett grundlig förarbete och förståelse för vad en lokal handlingsplan kan bidra med i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, ligger till grund för hälso- och sjukvården, i Härnösands kommun genomförande.

Bakgrund

Socialstyrelsens nationella handlingsplan för ökad patientsäkerhet 2020-2024 ligger som grund till varför arbetet startades. Medicinskt ansvarig sjuksköterska tillsammans med socialchefen i Härnösand tog initiativ till att arbetet påbörjades. Målet var att analysera nuläget inom hälso- och sjukvården för att kunna ta fram en lokal handlingsplan för patientsäkerhetsarbetet i kommunen. Handlingsplanen ska vara grunden för att utveckla och säkra hälso- och sjukvården i Härnösands kommun.

Genomförande

Våren 2021 bildades en analysgrupp bestående av tre enhetschefer för legitimerad personal (sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter), verksamhetschef för särskilda boenden och hälso- och sjukvård, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt verksamhetsstrateg från Socialförvaltningens Utveckling- och kunskapsstyrningsenhet.

Under nio analystillfällen, som varade en och en halv till två timmar, analyserades hälso- och sjukvården med stöd av SKR:s analysverktyg för kommunala hälso- och sjukvården. Gruppen gick igenom de fyra grundläggande förutsättningarna för god och säker vård och de fem prioriterade fokusområdena för att uppnå hög patientsäkerhet – överallt och alltid.

Analysen genomfördes linjärt med ett område i taget; från nulägesanalys till viktiga utmaningar, möjliga insatser och prioritering samt slutlig sammanställning. Arbetet med analysen leddes av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Till stöd för analysen användes SKR:s analysverktyg och genomförandestöd.

Efter analysen skapades en handlingsplan, som under hösten 2021 presenterats för förvaltningens ledningsgrupp. Efter godkännande har den lokala handlingsplanen slutbehandlats och antogs av Socialnämnden i mars 2022.

Samtliga i analysgruppen har varit aktiva i analysen. Många och ibland långa och viktiga diskussioner har genomförts och resultatet för bedömning har hela tiden varit i konsensus. Inför varje analystillfälle läste analysdeltagare genomförandestödet för aktuellt område. Analysen har varit:

  • Öppen och självkritisk.
  • Inte skönmålande, utan ärlig.
  • Intressant och utvecklande för analysteamets deltagare.

Det här har arbetet lett fram till

En lokal handlingsplan för ökad patientsäkerhet har antagits av socialförvaltningens ledningsgrupp och Socialnämnden.

Verksamhetschefer och enhetschefer får nu planen att arbeta med och se vilka möjliga förändringar som är genomförbara. Mallar för uppföljning och återkoppling är framtagna, så de lokala teamen kan skriva ner sina resultat. Vissa möjliga aktiviteter är mer övergripande. Där arbetar verksamhetschefer, MAS och utvecklingsenheten tillsammans med utvecklingsfrågan. Det handlar bland annat om analys av verksamheten med stöd av uppgifter från verksamhetssystem, kvalitetsregister med flera.

Medskick till den som tar del av exemplet

Analysverktyget och genomförandestödet har varit ett stöd i arbetet. Arbetsgruppen har med ett öppet sinne kunnat se in i den verksamhet man är med och leder och kan se att det är ett spännande arbete. Det har skapat bra diskussioner och varit utvecklande på många sätt.

Som bollplank vid olika bedömningar tog arbetsgruppen in en verksamhetsutvecklare som normalt inte arbetar med hälso- och sjukvårdsfrågor. Det var bra då hen kunde hjälpa till i diskussionen och vägleda utifrån genomförandestödet med ett övergripande perspektiv.

Planen är att göra om analysen i samverkan med de lokala vård-/hälsocentralerna i kommunen under 2022.

Kontaktperson

Anders Engelholm
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Härnösands kommun
anders.engelholm@harnosand.se

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Patientsäkerhet, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2021- pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel