Publicerad 4 juli 2022

Hammarö hjälper sina invånare att komma igång med digitala tjänster

För att alla invånare ska kunna delta i det digitala livet så behöver personer som inte förstår eller använder teknik, hjälp i vardagen. Hammarö kommuns lösning på utanförskapet blev en digital fixare som hjälper de äldre i behov av tekniskt stöd.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Hammarö, med cirka 17 000 invånare, är en kommun som arbetat intensivt med digitalisering inom socialtjänsten. Trots att Hammarö blev utsedd till årets e-hälsokommun 2019 förstod ledningen i Socialförvaltningen att en pusselbit saknades för att öka den digitala inkluderingen. Det var då personal inom flera verksamhetsområden (exempelvis hemtjänst, IT-samordnare och kommunens kontaktcenter) uppmärksammade problemet att äldre behövde mer stöd än vad som fanns att tillgå för att bli digitalt inkluderade. De äldre behövde bland annat hjälp till självhjälp och inspiration om utbudet av digitala tjänster. Dessutom blev det för kommunens vård- och omsorgspersonal tydligt under pandemin att äldre personer som var digitalt aktiva upplevde mindre ensamhet än de som inte var lika aktiva.

Förslaget blev att erbjuda en fixartjänst för att minska de äldres digitala utanförskap. Tanken är att den digitala fixaren så småningom ska ingå i ordinarie utbudet av tjänster som äldre personer kan nyttja.
Digital inkludering är viktigt för omställningen till god och nära vård, men också en förutsättning för att kommunen ska kunna erbjuda fler digitala tjänster, exempelvis e-tjänster i medborgarplattformen.

Genomförande

För att prova konceptet beslutade Socialförvaltningens politiska ledning att projektanställa en digital fixare på heltid (under 2021- 2022) som finansierades med stimulansmedel för en god vård och omsorg om äldre. En kravprofil för den digitala fixaren togs fram som innefattade äldreomsorgskompetens och bakgrund som undersköterska. Dessutom ställdes krav på personliga egenskaper som pedagogisk, tålmodig, kreativ och självgående. Utöver det var en bred teknisk kompetens en del i kravprofilen.

För att vara berättigad att nyttja tjänsten ska personen bo i Hammarö kommun och vara 75 år eller äldre. Men även yngre personer med vård- och omsorgsinsatser kan anlita den digitala fixaren. Tjänsten är frivillig, kostnadsfri och det finns ingen begränsning i antal tillfällen eller tid per besök. Genom att anlita tjänsten samtycker användaren till att den digitala fixaren gör hembesök och hjälper till med tekniken. Den som vill få ett hembesök kontaktar digitala fixaren genom att ringa och boka tid. Oftast avsätts tre timmar för det första besöket.

Digitala fixaren hjälper till med:

 • Felsökning och åtgärdande av fel på teknisk utrustning.
 • Installation av teknisk utrustning.
  Lärande och kunskapsutveckling.
 • Demonstration av tekniska produkter. De finns samlade i en väska vilket möjliggör testning av produkter innan inköp.
 • Inköpsstöd av ny teknisk utrustning.
 • I mån av tid stöttar den digitala fixaren hemtjänstpersonal med den teknik de använder i arbetet.

Information till Hammarös invånare

Inledningsvis marknadsfördes digitala fixaren på kommunens hemsida och i den kostnadsfria lokaltidningen. Kommunen samarbetade även med pensionärsföreningarna för att sprida kännedom om tjänsten. Intresse väcktes även hos de större lokaltidningarna och Sveriges Radio som gjorde ett reportage. Därefter ökade kännedomen om digital fixare successivt bland invånarna genom nöjda användare.

Det här har arbetet lett fram till

Efter nio månader hade tjänsten nått ut till cirka 10 procent av den potentiella målgruppen. Tjänsten utvärderas löpande genom att alla som nyttjat den uppmanas att besvara en utvärdering. Utvärderingsresultatet som publiceras på kommunens hemsida visar att användarna är mycket nöjda och får hjälp med frågor kopplat till digitalisering.

Vanligaste behovet har hittills varit frågor om mobiltelefon och dator, men även om skrivare och TV. Av de 92 personer som besvarat enkäten hittills (juni 2022) så var 98 procent mycket nöjda med den hjälp de fått. De allra flesta skrev att de fick ökad kunskap om digitala tjänster och teknik. Utifrån enkätsvaren har kommunen dragit slutsatsen de äldre blivit mer digitalt inkluderade.

Individanpassad hjälp

Tjänsterna som den digitala fixaren erbjuder har utvecklats efterhand utifrån invånarnas behov. Framgångsfaktorer har varit att utgå från den hjälp som respektive individ behöver samt att inte begränsa antal tillfällen per person eller tid per besök. Det gör att personer känner sig trygga och kan återkomma med nya frågor. En annan lärdom är att fler äldre kunde tänka sig att köpa ny teknisk utrustning så länge de får hjälp med inköp, installation och användning.
Att den digitala fixaren är undersköterska med kunskap om äldre har inneburit flera fördelar. Bland annat har det varit lätt att skapa förtroende och komma in i äldres hem samt möjlighet till att koppla in andra resurser så som exempelvis demensteam.

Införandet av tjänsten digital fixare har medfört få utmaningar. En utmaning inledningsvis var hur kommunen skulle förhålla sig till dataskyddförordningen och hantering av personuppgifter. Lösningen blev att inte spara några personuppgifter alls. Utifrån att fixartjänsten (det vill säga IT-support för invånare) finns att tillgå så kan nu kommunen börja införa e-tjänster riktade mot äldre i medborgarportalen.

Hammarö kommun bedömer att satsningen på digital fixare minskat utanförskapet vilket var målet. I en kommun av Hammarös storlek är det tillräckligt med en digital fixare. Satsningen kommer att fortsätta även under 2023, men förvaltningen inväntar fortfarande (juni 2022) besked om tjänsten kommer att finnas permanent eller som förlängning av projektet.

De viktigaste slutsatserna

 • Mod – våga pröva! Så lyder Hammarös framgångsrika motto för allt digitaliseringsarbete och så även för tjänsten digital fixare. Ett mål sattes upp och sedan körde de igång och lät tjänsten utformas efterhand utifrån användarnas behov. Få begränsningar för tjänstens innehåll och tid skapade bra förutsättningar för att möta användarnas behov.
 • Att den digitala fixaren har undersköterskekompetens var en viktig förutsättning för att tjänsten skulle bli efterfrågad och uppskattad.
 • Tjänsten sker i form av hembesök vilket var värdefullt för användarna eftersom det är viktigt att få hjälp i den miljö där tekniken ska användas.

Fördjupning

Hammarö kommun beskriver tanken bakom digitala fixaren.

Digitala fixaren, Hammarö kommun

Artikel av Voister, nyhetssajt inom it, om den digitala fixaren.

Möt den digitala fixaren som hjälper Hammarös äldre, Voister

Kontaktperson

Mia Hernell Blomqvist
Utvecklingsledare Socialförvaltningen, Hammarö kommun
054-51 54 29mia.hernell@hammaro.se

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Maj 2021- pågående
Verksamhetsområde
Digitalisering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel