Publicerad 22 augusti 2019

Hälsokommunikatörer förebygger ohälsa bland nyanlända

Flera regioner och kommuner har hälsokommunikatörer. Syftet är att, genom information, kunskapsförmedling och dialog på modersmålet, främja god hälsa hos nyanlända och flyktingar.

Exemplet i korthet

Hälsokommunikationen utgår från Transkulturellt centrum som är en del av Region Stockholm. Hälsokommunikationen startade 2012 och ett trettiotal hälsorelaterade ämnen har arbetats fram.

Bakgrund

Migranter har generellt sämre hälsa än befolkningen som helhet. Syftet med hälsokommunikationen är att främja hälsa och förebygga ohälsa hos målgruppen vilket kan bidra till bättre möjligheter att delta i arbetsliv och utbildning samt att etablera sig i samhället.

Genomförande

Hälsokommunikatörerna utbildade inom hälso- och sjukvårdsutbildning och har ett uppdrag att genom information, kunskapsförmedling och dialog främja god hälsa hos nyanlända och andra personer med migrationsbakgrund, såväl vuxna som ungdomar.

Hälsokommunikatörerna talar svenska och språk som är vanliga bland nyanlända (arabiska, farsi, dari, somali, tigrinja, amarinja och ryska). De har hälso- och sjukvårdsrelaterad utbildning och kulturkompetenser som underlättar arbetet med informationsspridningen och dialogen.

Ett trettiotal hälsorelaterade ämnen finns utarbetade inom följande områden:

 1. Hitta rätt i svensk sjukvård och tandvård
 2. Hälsa introduktion och migration hälsa
 3. Psykisk ohälsa
 4. Levnadsvanor och livsstil
 5. Familjehälsa
 6. Barns rättigheter
 7. Sexuell hälsa och samlevnad
 8. Ungdomshälsa
 9. Kvinnohälsa

Varje hälsokommunikationsträff utgår från valt tema, men lika viktigt är att ta tillvara deltagarnas egna behov och erfarenheter. Specifikt innehåll och utformning utgår därför ifrån den aktuella gruppens behov och önskemål. I hälsokommunikatörernas uppdrag ingår vanligen att också orientera nyanlända och flyktingar i hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar. Sammantaget skapas förutsättningar för en ömsesidig lärprocess som främjar vård på lika villkor och en god hälsa för hela befolkningen.

Alla kommuner i Region Stockholm kan boka hälsokommunikation till sina kommuninvånare. Hälsokommunikatörerna utbildar kommunernas medarbetare och vårdgivare inom regionen, de finns också tillgängliga för andra aktörer som arbetar med nyanlända flyktingar.

Det här har arbetet lett fram till

Hälsokommunikatörernas arbete har haft positiv påverkan på målgruppernas hälsobeteende.

Nyanlända har genom sitt deltagande i gruppträffarna inspirerats till nya hälsobeteende. Utifrån utvärderingar har insatserna lett till att en del nyanlända, i samband med hälsokommunikatör gruppträffar, har ändrat sina levnadsvanor exempelvis motion, sömn och matvanor och tobak.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Anne Johansson Olsson
Enhetschef och samordnare
Hälsokommunikatörer i Region Stockholm
Transkulturellt centrum
070-218 70 72ann.johansson-olsson@regionstockholm.se

Informationsansvarig

 • Lotta Dahlerus
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Nära vård
Exempel från
Region
Tidsperiod
2012 - pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel