Publicerad 12 mars 2023

Gröna resplaner i Linköping – hållbart resande till arbetsplatser

Linköpings kommun arbetar med flera gröna resplaner för att öka andelen hållbara resor till, från och inom arbetet i kommunen. Utvärderingar av resandet till områdena med gröna resplaner visar bland annat på minskad trängsel och minskat utsläpp av CO2 över tid . Resplanerna har även skapat en tydlig arena för dialoger kring hållbara transporter med anställda, arbetsgivare och fastighetsägare.

Sammanfattning

Arbetet med gröna resplaner är idag en väl integrerad och självklar del av den ordinarie verksamheten på Linköpings kommuns Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning. Arbetet är en ständigt pågående process som utvecklas löpande.

Utvärderingar av resandet till områdena med gröna resplaner visar på ett minskat utsläpp av CO2 över tid, både för grön resplan för kommunens egna anställda och för grön resplan för Linköpings Science Park. Ett mycket viktigt resultat av arbetet med alla de gröna resplanerna är också den samverkan som uppstått mellan de inblandade i projektet.

Linköpings kommun arbetar sedan 2021 också med gröna resplaner för skolor. De skiljer sig dock lite från planer som riktar sig mot arbetsplatser då de inte bara behandlar hållbart resande.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Bakgrunden till arbetet med kommunens gröna resplaner är målet som säger att Linköping ska vara en koldioxidneutral kommun år 2025. Enligt undersökningar skedde 70 % av den totala arbetspendlingen bland anställda inom kommunen med bil innan den första gröna resplanen antogs. Detta var någonting kommunen ville ändra på, bland annat till förmån för målet om koldioxidneutralitet. Kommunen ansåg att det fanns en stor potential till mer hållbara resor vid arbetspendling och tjänsteresor.

Linköpings kommun har sedan 2015 en grön resplan för kommunens egna anställda och sedan 2017 finns även en plan för Linköpings Science Park (förut Science Park Mjärdevi). Region Östergötland har sedan 2011 framgångsrikt arbetat med en grön resplan gentemot sina anställda och dessutom ett särskilt fokus på Universitetssjukhuset i Linköping.

Stadsmiljökontoret utredde under våren 2018 åtgärder för att stärka tillgängligheten till staden under dygnets främsta pendlingstider. Utredningen gjordes enligt Fyrstegsprincipen och arbetet med gröna resplaner i Linköping identifierades som en lämplig del i att genomföra Steg 1-åtgärderna (”Tänk om”), det vill säga påverkansåtgärder som påverkar val av transportsätt och behov av resa.

Under perioden 2018–2020 togs fyra nya gröna resplaner fram för områdena Saab i Tannefors, Linköpings universitet campus Valla, cityområdet i Linköping och Garnisonsområdet. Dessa områden valdes för att de är stora arbetsplatsområden dit många pendlar via Yttre ringleden. Under rusningstid uppstår köbildning i ett flertal korsningspunkter på Yttre ringleden och vid vissa infartsleder. Ett mer effektivt pendlande till de berörda arbetsplatsområdena bidrar till bättre tillgänglighet och smidigare resor till och från Linköpings tätort.

Genomförande

Åtgärder i en grön resplan rör sig ofta om så kallade mobility management-åtgärder, alltså olika informations- och nudgingkampanjer om hållbart resande. Men hårda åtgärder som ombyggnation av vägar, cykelställ eller liknande kan- och bör också ingå, eftersom sådana behov ofta identifieras i dialogen med arbetsplatserna. Några exempel på åtgärder som funnits med i kommunens gröna resplaner är:

 • att sätta upp fler cykelställ.
 • att skapa möjligheter att duscha på arbetsplatsen.
 • att ta fram kampanjer kring fördelarna med samåkning.
 • att informera om kollektivtrafik samt hitta flexibla och kombinerade abonnemang för olika typer av resande.
 • att arbetsplatser anmäler sig till konceptet Cykelvänlig arbetsplats (nu Cykelvänligast).
 • att sätta upp fler laddstolpar vid arbetsplatser.
 • att se över företagens resepolicys.

Arbetsprocessen för att ta fram de gröna resplanerna består av följande sju steg:

 1. Hitta lämpliga kontaktpersoner och nätverk för det aktuella området.
  Varje arbetsplatsområde som har en grön resplan har ett nätverk bestående av representanter från arbetsplatser samt fastighetsägare och mobilitetsaktörer (såsom parkeringsbolaget Dukaten och Östgötatrafiken). Det första steget i processen för att ta fram en ny grön resplan är att skapa ett sådant nätverk för den aktuella verksamheten.
 2. Nulägesbeskrivning av resandet i området
  Det andra steget består av att kartlägga hur man reser i området i dagsläget. Denna information samlas vanligtvis in via en resvaneundersökning.
 3. Dialog kring åtgärder
  Nästa steg är att kommunen, tillsammans med personerna som ingår i nätverket i det aktuella området, diskuterar lämpliga åtgärder för att få fler anställda att resa hållbart. Detta sker via workshops där diskussionen utgår från resultaten i resvaneundersökningen.
 4. Ta fram handlingsplan
  Utifrån dialogen på workshopen väljs de åtgärder som anses mest relevanta för den aktuella arbetsplatsen ut. Detta görs i samverkan med de som har mandat att utföra åtgärderna. Åtgärderna sammanfattas sedan i en lista vilket sedan utgör handlingsplanen det vill säga den gröna resplanen.
 5. Genomföra åtgärderna!
  Om det är möjligt, tidssätt dem.
 6. Upprätthålla nätverket
  Nätverken och övriga arbetsgrupper håller kontakten via mail och återkommande möten. Här ingår även att sprida goda exempel kopplat till arbetet med gröna resplaner, både mellan de deltagande arbetsplatsområdena och externt.
 7. Utvärdera
  Arbetet utvärderas genom att en ny resvaneundersökning genomförs. Även samarbetet mellan de olika aktörerna i nätverket utvärderas.

Det här har arbetet lett fram till

Sammanfattningsvis har arbetet med de gröna resplanerna haft många positiva effekter. Till exempel mindre trängsel på stora infartsleder vid pendlingstiderna och stora hälsovinster hos medarbetarna. Arbetet har även lett till ett ökat engagemang kopplat till klimatmålen bland de anställda.

Ett urval av samlade resultat:

 • Flera åtgärder som gjorts inom ramen för de gröna resplanerna synts och uppskattats.
 • Arbetet har lett till en ökad dialog mellan till exempel Östgötatrafiken och stora arbetsplatser
 • Samarbetspartners är generellt positiva till de åtgärder som gjorts. Många medger att de tror att fortsatt arbete med de gröna resplanerna kan öka det hållbara resandet på sikt.
 • De gröna resplanerna har blivit en del av det ordinarie arbetet på kommunen.
 • Minskade koldioxidutsläppen till följd av ett minskat resande

Den gröna resplanen för Linköpings Science Park

 • En utvärdering från år 2020 visade att utsläppen kopplade till bilresor inom området minskat med 24 % mellan åren 2017 och 2020.

Den gröna resplanen för Linköpings kommun

 • Utvärderingen visade att koldioxidutsläppen per medarbetare hade minskat med 24 % mellan åren 2012 och 2017. Effekten kom både från ett minskat resande per medarbetare och från teknikutveckling inom fordonsparken.

De fyra gröna resplanerna för city, Garnisonsområdet, Saab i Tannefors och Linköpings universitet Campus Valla

 • Utvärdering av projektet visade att åtgärder som gjorts har synts och uppskattas.
 • Arbetet har lett till en ökad dialog mellan till exempel Östgötatrafiken och stora arbetsplatser.
 • Samarbetspartners har varit positiva till de åtgärder som gjorts. De tror att fortsatt arbete med de gröna resplanerna på lite längre sikt kan öka hållbart resande på arbetsplatsområdena.
 • Linköpings kommun ser de gröna resplanerna som en arena och ett paraply för att prata om hållbart resande.
 • De gröna resplanerna är nu en permanent del i ordinarie verksamheten på kommunen.

Medskick till den som tar del av exemplet

 • Om man redan arbetar med mobilitet kan en grön resplan användas som ett paraply för åtgärder.
 • Tänk på att det kan ta tid att förankra åtgärderna och hitta någon som kan ansvara för respektive åtgärd.
 • När man bygger nätverken inom projekten kan det vara bra att få med personer som har mandat på sin arbetsplats, till exempel chefer eller HR-personer.
 • Det är viktigt att besöka arbetsplatserna, till exempel genom APT-möten, för att nå ut med information och göra projektet mer konkret.
 • De gröna resplanerna måste vara långsiktiga - beteendeförändring tar tid!

Fördjupning

Gröna resplaner, Linköpings kommun

Kontaktperson

Johanna Thidell
Miljösamordnare för hållbart resande
Linköpings kommunjohanna.thidell@linkoping.se

Nicklas Alsö
Miljösamordnare för hållbart resande
Linköpings kommunnicklas.also@linkoping.se

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Klimat, Trafik och infrastruktur
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående.
Verksamhetsområde
Innovation, Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel