Publicerad 8 juli 2022

Gemensamma sakfrågor sammanförde kommuner från norr till söder

Nya former av samarbeten har skapats tack vare modellkommunernas medverkan i Kompetenscenter välfärdsteknik. Istället för att traditionsenligt samarbeta utifrån geografisk närhet så har sakfrågor och digitala arbetssätt gett nya möjligheter för kommuners utvecklingsarbete inom äldreomsorgen.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

De tio modellkommunerna kom i kontakt med varandra i samband med en treårig överenskommelse mellan regeringen och SKR. Kommunerna är olika till storlek (yta och befolkning), geografiskt läge, organisation och digitala utveckling men har valts ut eftersom de kommit långt i införandet av välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Ett syfte med överenskommelsen är att kompetenscentret ska inspirera och ge råd, stöd och vägledning för systematiskt samarbete mellan kommuner. Dessutom ska modellkommunerna fortsätta implementera fler digitala lösningar för att generera ytterligare kunskap och erfarenhet till hela landet.

Genomförande

Pandemin ändrade de grundläggande förutsättningarna för kommunernas samarbete. Enligt överenskommelsen skulle Kompetenscenter välfärdsteknik resa ut i landet och träffa kommunerna, men istället blev det ett digitalt arbetssätt redan från start. Det blev en fördel och möjlighet till snabba och täta möten.

I samband med att kompetenscentret startade upp sin verksamhet sammanställdes fakta om de olika modellkommunernas styrkor och svagheter samt var de befann sig i utvecklingen. Den överblicken gav en grund för samverkan inom områden som specifik välfärdsteknik, upphandling, informationssäkerhet och leverantörsträffar.

Veckovisa möten i olika konstellationer bidrog till en ökad kännedom om varandras verksamheter. Det skapade också möjliga samarbetsområden kopplade till sakfrågor samt snabb återkoppling kring dagliga verksamhetsfrågor. Frågorna som togs upp i den gemensamma chattgruppen handlade exempelvis om hur man fyller i en mall, formulerar sig i en rapport eller om en kommun har erfarenheter kring en viss välfärdsteknik.

Flera modellkommuner hade inledningsvis mycket fokus på de tekniska lösningarna, men efterhand växte insikten att välfärdsteknik bara är en liten del i det digitala utvecklingsarbetet. Det handlar alltså inte bara om produkten eller tjänsten utan även om exempelvis organisationsstruktur, nya roller, resursfördelning, förändringsarbete och informationssäkerhet.

Det här har arbetet lett fram till

Vanligtvis samverkar kommuner som ligger geografiskt nära varandra men det nya arbetssättet, som skapats via Kompetenscenter välfärdsteknik, har möjliggjort samverkan mellan kommuner från olika delar av landet och med flera perspektiv.

Samverkansformen handlar om att möta ”kompiskommuner” som är i samma situation. Det kan handla om att flera kommuner som oberoende av varandra upphandlat samma leverantör och utifrån det skapat ett forum för att dela erfarenheter.

Ett sätt att hitta värdeskapande samarbeten är att aktivt använda plattformen DelaDigitalt. Där kan kommuner dela med sig av pågående projekt för att hjälpa varandra även om resultatet är ofärdigt. Genom att lyfta både framgång och motstånd kan kommuner många gånger fungera som ett stöd för varandra.

Möten mellan två olika stora kommuner skapar också ett värde. Det kan då handla om att en mindre kommun hittar inspiration hos den andra som redan har större kapacitet och erfarenheter inom exempelvis förändringsledning. Utöver det har modellkommunsarbetet inneburit att involvera andra kompetenser och roller i den egna kommunen vilket lett till nya insikter och intern kompetensutveckling.

Erfarenheterna från modellkommunernas samarbete sprids till andra kommuner på flera sätt. Dels har aktiviteten på DelaDigitalt ökat där de initierar kontakt och samverkan med andra som står inför samma frågeställning, dels har verksamheter som kontaktat kompetenscentret, eller deltagit i evenemang, kopplats ihop med lämplig modellkommun vilket i sin tur ledde till fortsatt samarbete.

Två exempel på samarbetsområden där resultaten även spridits till andra kommuner är riskanalys och dataskyddskonsekvensbedömning.

Gemensam riskanalys

Två modellkommuner, Borås och Kramfors, stod båda inför ett införande av mobila trygghetslarm. De valde ett nytt angreppsätt för samverkan via en gemensam riskanalys utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.

Riskanalysen blev en framgång då de blev effektivare och fick ett bredare perspektiv utifrån olika roller och kommuner. Båda drog slutsatsen att det är bättre att samverka och använda varandras kompetenser för att därefter göra lokala kommunspecifika tillägg. Du kan ta del av den genomförda riskanalysen på DelaDigitalt.

Borås och Kramfors riskanalys för läkemedelsautomater, Dela digitalt

Dataskyddskonsekvensbedömning

Modellkommunerna brottas precis som många andra kommuner med informationssäkerhet och GDPR. Frågor som uppstår är hur en tillräckligt bra dataskyddskonsekvensbedömning (DPIA) kan se ut. Eskilstuna har tillsammans med övriga modellkommuner samordnat och använt mallen för DPIA (framtagen av Kompetenscenter välfärdsteknik). Syftet har varit att inventera sina kunskaper, testa mallen och sprida konkret stöd/inspiration till andra kommuner genom att lägga upp resultatet på Dela digitalt.

Resultatet av de nya samarbetsformerna har uppnått målet med överenskommelsen om att sprida kunskap inom äldreomsorgen. Dessutom har kommunerna fått hjälp att hitta agila samarbeten och nya perspektiv utan en geografisk begränsning.

Exempel på konsekvensbedömning (DPIA) av välfärdsteknik, Dela digitalt

De viktigaste slutsatserna

  • Fokusera på den gemensamma sakfrågan.
  • Det är inte längre geografin som styr när kommuner kan genomföra samverkan digitalt. Sök därför nya forum för att hitta din kompiskommun!
  • Se till att samverkan är avgränsad och runt en konkret frågeställning med en tydlig början och slut - ha ett syfte!
  • Använd DelaDigitalt! Och varför inte boka ett möte med de som svarar på kommunens förfrågan.
  • När du träffar kommuner som du inte valt själv inträffar något annat, något nytt och spännande.

Fördjupning

Stöd och vägledning välfärdsteknik

Kontaktperson

Marie Johansson (samverkan för modellkommunerna)
Utvecklingschef på Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad
marie.johansson@karlstad.se 054- 5405556

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående, 2020-2022
Verksamhetsområde
Digitalisering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel