Publicerad 12 februari 2021

eHealth Arena: bryggan mellan näringsliv, vård och omsorg, akademin och invånare

eHealth Arena är en gemensam satsning och ska ha fokus på att dela data, förflyttning av vård samt prevention. Prioriterade grupper är sköra äldre, multisjuka, kroniskt sjuka samt barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Tanken är att möjliggöra en förflyttning från ett nuläge till ett önskat börläge.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

eHealth Arena är en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Kommunen samverkar för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster och välfärdsteknik, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg. Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt. Visningsmiljön eller som det kallas showroom är skapat som en del i detta.

Syftet med att etablera ett showroom (visningsmiljö) är att exemplifiera och visualisera vilka möjliga lösningar det finns för att bedriva egenvård eller vård i hemmet. Samtliga målgrupper; brukare, vård & omsorg, kommuner samt näringsliv ska få möjlighet att se utrustning och lösningar som är avsedda för vård i hemmet i en autentisk miljö.

Målsättningen är att:

  • ge kunskap och kännedom genom att tillhandahålla exempel på tekniska lösningar som finns på marknaden
  • med kunskap och kännedom skapa en attitydförändring
  • med kunskap och kännedom öka beställarförmågan
  • med kunskap och kännedom öka mottagarförmågan
  • skapa förutsättningar för att testa, då med fokus på ett förändrat arbetssätt
  • nätverka
  • locka till innovation

Vi vill med detta lärande exempel visa på att en kommun och region kan samarbeta när det gäller ett showroom. eHealth Arena är ägare till showroomet men Kalmar kommun kan direkt dra nytta av dess placering och medarbetare kan besöka rummet (efter covid). Vi har också haft ett samarbete Det måste således inte bara vara en satsning av en enskild kommun utan möjligheter finns att tänka bredare.

Genomförande

eHealth Arena är en långsiktig satsning initierad av Region Kalmar län och drivs under de tre första åren i projektform med Kalmar Science Park som projektägare och Linnéuniversitetet som samverkanspart. Under de inledande tre åren satsas sammanlagt 21,2 miljoner kronor, där Region Kalmar län finansierar 30 procent, Linnéuniversitet 20 procent (som samarbetspart) och resterande 50 procent finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Totalkostnaden för att skapa showroomet blev 160 tusen kronor. På grund av smittspridning av corona tvingades showroom stänga för visningar vilket ledde fram till att satsat på en digital visningsmiljö. Denna förväntas vara färdigställd under våren 2021 och beräknas kosta 110 tusen kronor. Detta är dock en satsning som är viktigt oavsett corona då showroomet tillgängliggörs även för individer utanför Kalmars närområde.

I projektet har det funnits en referensgrupp med personer som bland annat jobbar inom omsorg, digitalisering, politik. Frågan skickades till tidigare leverantörer med en fråga om de var intresserade att delta. Fler än tio bolag hörde av sig direkt. Därefter kontaktades leverantörer av utrustning som var extra intressant, exempelvis trygghetslarm. Det har också funnits en kontakt med kommunens jurister för att säkerställa att leverantörerna inte tog någon risk att bli exkluderade i eventuella upphandlingar. Hela processen gick snabbt, från start i april till färdigställande i september.

Det här har arbetet lett fram till

Showroomet exemplifiera och visualisera några av de möjliga digitala lösningar som finns för att bedriva egenvård eller vård i hemmet. Målet är att brukare, vård och omsorg, kommuner och näringsliv ska få möjlighet att se utrustning och lösningar som är avsedda för vård i hemmet i en autentisk miljö. Genom projektet hoppas parterna öka intresset för och kunskapen om digitala lösningar.

Det finns nu planer på att skapa ett omvänt showroom på ett sjukhus i Kalmar län det vill säga ett showroom som visar vad som händer med data som samlats in hemifrån en brukare. Det handlar om att visa att saker hänger ihop, att det som sker på en plats har en direkt effekt någon annanstans. Att ett lyckat exempel inom en miljö öppnar för idéer på andra håll är givetvis mycket inspirerande.

Vi tror det är viktigt att ställa sig frågan vad syftet med att skapa ett showroom är. Har man resurser att bemanna det och ser en plan för vad man vill åstadkomma kan det vara väldigt bra. Men har man tanken att man mest vill visa kommunens invånare och personalen hur något ser ut kanske ett digitalt showroom kan vara en bättre idé.

De viktigaste slutsatserna

Dialogerna som skedde i rummet

Besökarna visade stor nyfikenhet och intresse för att få reda på mer om digitala lösningar. Man upplevde att det var värdefullt att se det på plats, som i en hemmiljö. Chefer och andra i beslutande roller som besökt rummet har sett möjligheter och blivit nyfikna på vad man kan skapa mer. Är det exempelvis möjligt att mäta blodtryck hemma? Skulle det kunna vara möjligt att göra det själv via ett enklare blodprov? Eller går det att koppla ihop data från blodtrycket med en indikator som säger hur din sömn varit?

Samarbetet med näringslivet

Det gick förhållandevis lätt att skapa showroomet. Möjligheten att kunna erbjuda näringslivet att visa upp sina produkter i en autentisk miljö ansågs mycket värdefullt. Det har kommit en lagom mängd med produkter och det finns inte många av samma produkt fast från olika leverantörer. Alla företag har gjort sitt yttersta för att få med deras bästa produkter och bistå med klargörande information om just deras lösningar.

Ett showroom måste vara bemannat

För att få ut det mesta av en visningsmiljö måste den vara bemannad. För en timmas visning kan en grupp på 5-10 personer boka in sig. Det kräver personella resurser men man får mycket tillbaka och det sprider ringar på vattnet.

Fördjupning

https://www.ehealtharena.se/

EHälsoinstitutet på Linneuniversitetet är en av parterna i projektet

Kontakt

Fia Mårdfelt
Projektledare eHealth Arena
0480 45 34 30
fia.mardfelt@ehealtharena.se

eHealtharena
0480-45 34 28
info@ehealtharena.se

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Nära vård, Psykisk hälsa, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun, Region
Tidsperiod
2 oktober 2020 - 21 december 2021
Verksamhetsområde
Digitalisering, Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel