Publicerad 22 augusti 2019

Du och ditt boende - informationsfilmer på fem språk

Filmerna togs fram inom ramen för projektet "Boskola genom film" i Skåne och är tillgängliga för alla att använda.

Exemplet i korthet

Inom ramen för projektet "Boskola genom film" har Svedala kommun tagit fram informationsfilmer som vänder sig till de som söker boende i Sverige. Filmerna handlar om olika boendesituationer, boendeformer och vanliga regler kring boende. Filmerna finns på fem olika språk och är öppna för alla att använda.

Bakgrund

Svedala kommun, tillsammans med flera skånska kommuner, såg ett behov av att underlätta arbetet med att nå ut med information om boende till nyanlända. Därmed lyftes förslag om att ta fram en kommunövergripande informationsfilm för att digitalisera den form av boskola som de olika kommunerna erbjöd. Detta för att göra information kring boendefrågor mer tillgängliga för målgruppen.

Tanken är att filmerna ska ge ökad förståelse hos nyanlända angående förutsättningar för bosättning i kommunerna, men också säkerhetsställa att samma information ges oavsett bosättningskommun.

Genomförande

Projektet, som finansierades av Länsstyrelsen Skåne, drevs av Svedala kommun i samverkan med 11 andra skånska kommuner, bostadsbolag eller organisationer. De har samarbetat med samtliga samverkansparter genom att ta fram underlag till manus, önskemål om filmens utformning och diskussion om överenskommelse om spridning i kommunerna. Samverkansparterna har bjudits in till gemensamma träffar där de delat med sig av hur de använder sig av filmerna i de olika kommunerna.

Projektet resulterade i fem olika filmer ”Du och ditt boende” som lanserades i januari 2019. De innehåller följande spår:

  • Att trivas i lägenhet
  • Att bo i lägenhet
  • Hitta eget boende
  • Kontrakt
  • Boendesituationen i Sverige

Det är öppet för fler kommuner eller organisationer att använda sig av filmerna, både enskilt eller i grupp.

Det här har arbetet lett fram till

Med hjälp av filmerna har det blivit mer lättillgängligt att förmedla information om hur en söker boende, boendesituationen i Sverige och allmänna regler kring boende.

– Vi kan dels visa filmerna i grupp men även hänvisa till dem i samtal med individer. Med hjälp av sociala medier och andra digitala kanaler kan vi nå ut med filmerna till personer som vi annars inte kommer i kontakt med, berättar Jasmine Wahlström, integrationskoordinator i Svedala kommun.

Det som var gemensamt för kommunerna som gick in i projektet var att de arbetade med någon form av Boskola för att förstärka bosättningsprocessen. Idag används filmerna på skilda sätt i de olika kommunerna. I vissa kommuner är "Du och ditt boende" integrerad i Boskolan och i andra kommuner visas den på tv-apparater i väntrum eller receptioner. Några kommuner samarbetar också med SFI och vuxenutbildningar för att nå ut till målgruppen.

I Svedala kommun är "Du och ditt boende" en del av introduktionsinsatsen kommunen erbjuder alla nyanlända vuxna personer. Personal från Arbete och integration visa filmerna och diskuterar de frågor som ställs i slutet av varje filmklipp tillsammans med deltagarna.

En framgångsfaktor är den ökade samverkan mellan olika kommuner, bostadsbolag och andra organisationer.

– När vi skulle ta fram filmernas innehåll har alla samverkande parter varit delaktiga. Då alla samverkansparter varit delaktiga i framtagandet av filmernas innehåll har det varit lättare att ta fram generell information kring bostad och bostadssök. Detta har varit en stor framgångsfaktor då filmerna ska kunna användas i hela landet, berättar Jasmine Wahlström.

En utmaning som lyfts är att nå målgruppen. I Svedala kommun arbetar vi på en god intern kommunikation för att få all personal som möter målgruppen att tipsa om filmerna. De har även tagit fram marknadsföringsmaterial i form av visitkort och posters med information om hur de kan se filmerna.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Jasmine Wahlström
Integrationskoordinator
Svedala kommun
jasmine.wahlstrom@svedala.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018-08-01 - 2019-01-31
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel