Publicerad 22 mars 2022

Digitala läkemedelsgivare i Eskilstuna ökade självständigheten och frigjorde tid

Eskilstuna kommun erbjuder digital läkemedelsgivare för funktionshinderområdet och äldreomsorgen, till brukare med beslut om egenvård och ansvarsövertag. Resultatet har bidragit till ökad självständighet hos brukarna, minskat antalet avvikelser kopplat till läkemedelshantering och frigjord tid för andra omvårdnadsinsatser.

Läkemedelsgivarna kan användas av brukare som ansvarar för att ta sin medicin och av brukare som tidigare fått hjälp med att ta medicinen av personal.

Behov av nya arbetssätt

Drivkraften för vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun är att skapa förutsättningar för att äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva sina liv mer självständigt. Kommunen måste också värna medarbetares tid och säkerställa att de är där de kan göra störst nytta för de som behöver omsorg. Därför fattade vård- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp beslut om att implementera digital läkemedelshantering i december 2018. Med digital läkemedelshantering menas olika former av digitala hjälpmedel för läkemedelshantering, exempelvis läkemedelspåminnare eller läkemedelsgivare. Digital läkemedelsgivare kan också kallas läkemedelsautomat, läkemedelsrobot och medicingivare.

En digital läkemedelsgivare kan skapa förutsättningar för mer självständiga brukare, eftersom läkemedelsgivaren tar fram rätt dos läkemedel vid förutbestämda tider och påminner när det är dags att ta läkemedlen med hjälp av ljus- och ljudsignaler.

Projektets mål var följande:

 • Införa digital läkemedelshantering för att effektivisera läkemedelshanteringen och öka säkerheten inom hemsjukvården.
 • Fram till december 2021 skulle fem procent vilket innebär cirka 84 personer ha fått läkemedelspåminnare eller läkemedelsgivare som stöd inom hemsjukvård och egenvård.

Genomförande

Länsgemensamt beslut om läkemedelshantering

Innan digital läkemedelshantering infördes i Eskilstuna kommun fattade en styrgrupp bestående av representanter från länets alla kommuner och region Sörmland, ett beslut som innebär att kommunerna själva bestämmer hur läkemedel ges. Antingen kan det göras fysiskt eller med hjälp av läkemedelsgivare. Tack vare detta beslut har kommunerna mandat att själva avgöra vilka brukare som kan få digital läkemedelsgivare.

Arbeta tillsammans

I september 2019 startade ett projekt som drevs av en projektledare från kommunens serviceförvaltning. En styrgrupp utsågs och bestod av följande professioner:

 • verksamhetschefer äldreomsorg, funktionshinderområdet och hälso- och sjukvård.
 • medicinskt ansvarig sjuksköterska
 • ekonomichef
 • enhetschef (hälso- och sjukvård)
 • representant från vårdcentral samt näravårdskoordinator Region Sörmland
 • projektledare serviceförvaltningen.
 • utvecklingsledare vård- och omsorgsförvaltningens kvalitetsenhet.

Dessutom tillsattes flera arbetsgrupper bestående av deltagare med olika professioner från olika delar i verksamheten. Exempel på deltagare i arbetsgrupperna var:

 • undersköterskor
 • biståndshandläggare
 • sjuksköterskor
 • hemtjänstchef
 • utvecklare
 • kommunikatör.

Arbetsgrupp och ambassadörer

Arbetsgrupperna tog fram arbetssätt som beskrivs i verksamheternas processbeskrivningar men även dokument. Till exempel en checklista som används för att avgöra om brukare är lämpliga för att använda digital läkemedelsgivare eller inte.

Kommunikationsmaterial i form av informationsblad till brukare, medarbetare och regionen togs också fram. Dessutom togs det fram bildspel som stöd för enhetschefer. Två sjuksköterskor och en undersköterska utsågs till ambassadörer med särskilt ansvar att informera om samt visa och hantera läkemedelsgivare.

Avtal med leverantör, hantering av läkemedelsgivarna

Vård- och omsorgsförvaltningen tecknade avtal med en leverantör som levererade ett tjänstepaket till förvaltningen. Tjänstepaketet innehöll följande:

 • Tillhandahållande av digital läkemedelsgivare/läkemedelsautomat (enheten). I ett första skede beställdes ett exemplar av läkemedelsgivare, att använda för att se och prova. Beställning nummer två i februari 2020 omfattade tio stycken digitala läkemedelsgivare.
 • Mobil uppkoppling mellan leverantörens distansvårdssystem och enheten.
 • Produktförsäkring för enheten.
 • Utbildning av systemadministratörer.
 • Utbildning av vårdpersonal.
 • Tillgång till mobilapplikation för vårdpersonal.
 • Tillgång till användarsupport alla dagar 8-20.
 • Löpande driftövervakning av enheten.

Hemtjänstens servicegrupp fyller på, sjuksköterskor beslutar

Den första läkemedelsgivaren sattes ut i april 2020 och målgruppen för insatsen är brukare som bor i ordinärt boende. Det är kommunens sjuksköterskor som avgör vem som är lämplig för läkemedelsgivare utifrån förutbestämda kriterier i en checklista. Däremot kan vem som helst lämna intresseanmälan om att få digital läkemedelsgivare genom att prata med en medarbetare inom hemtjänsten eller med sin vårdcentral.

Läkemedelsgivaren laddas var 14:e dag av medarbetare i hemtjänstens servicegrupp, som fått särskild utbildning. Larm som kommer via läkemedelsgivarna hanteras av hemtjänstens servicegrupp. På kvällar, nätter och helger hjälper även kommunens larmgrupp och nattpatrull till. Utvalda medarbetare kan följa hur brukaren har tagit sin medicin och hantera avvikelser genom att logga in i distansvårdssystemet som tjänsten erbjuder.

Kostnader

Eskilstuna har valt att lägga kostnaden för läkemedelsgivarna centralt på förvaltningen, vilket innebär att läkemedelsgivaren inte belastar enskilda enheters ekonomi. I kommunen kostar läkemedelsgivaren ingenting för brukaren, förutom kostnaden för två besök per månad då medarbetare från kommunens servicegrupp inom hemtjänsten fyller på läkemedelsgivaren. För de som har hemtjänst varje dag kostar besöken inget extra. För de som har hemtjänst mer sällan, ingen insats alls eller enbart har trygghetslarm kostar besöken för att fylla på läkemedelsgivaren 300 kronor i månaden.

Det här har arbetet lett fram till

I mitten av december 2020 hade 17 digitala läkemedelsgivare placerats ut hos brukare i Eskilstuna kommun, och ytterligare 10 var på gång. Målet om att fem procent av brukarna i ordinärt boende, cirka 84 personer av 1675, skulle ha fått läkemedelspåminnare eller läkemedelsgivare vid årsskiftet 2020/2021 var inte uppnått. Däremot uppnåddes målet i januari 2022.

Eftersom införandet har tagit längre tid än beräknat begränsades projektet till en typ av läkemedelsstöd i form av digital läkemedelsgivare. Att införandet har tagit längre tid än beräknat beror bland annat på coronapandemin men också på avsaknad av beslut och en ansträngd arbetssituation för undersköterskor och sjuksköterskor.

Beteendeförändring hos medarbetare och brukare

Införandet av digital läkemedelsgivare handlar om att få till en beteendeförändring. Medarbetare behöver få utbildning och förståelse för hur välfärdsteknik som digital läkemedelsgivare fungerar och kan vara ett stöd för brukare. Ett forum för att identifiera brukare som är i behov av läkemedelsgivare är träffar som bedrivs månadsvis inom ordinärt boende, där enhetschef, medarbetare, biståndshandläggare, sjuksköterska och arbetsterapeut/fysioterapeut deltar. Sjuksköterskor ska kunna ta hjälp av undersköterskor för att avgöra vilka brukare som kan vara lämpliga för att testa digital läkemedelsgivare.

Det är svårt att räkna med den ekonomiska nyttan av digitala läkemedegivare, men effektmålen anses som uppfyllda. Brukarens ökande självbestämmande och autonomi blir den stora vinsten. Exempel på effekter som kan synas både hos brukaren och i verksamheten:

 • Ökad trygghet, självständighet och självtillit i hemmet eftersom brukaren inte är beroende av tidpunkt när hemtjänstpersonal ska ge brukaren sin medicin. Erfarenheter visar att de allra flesta som fått digital läkemedelshantering har varit positiva och att insatsen har ökat delaktigheten.
 • Kvalitetssäkrad läkemedelshantering. Sedan läkemedelgivarna införts har antalet avvikelser kopplat till läkemedelshantering minskat väsentligt. Det beror bland annat på att läkemedlen oftare tas i rätt tid, eftersom personer som har läkemedelsgivare har möjligheter att sköta sin vardag på egen hand och vid rätt tid.
 • Lättare att tillgodose vårdbehovet till fler vårdtagare utan att öka antal vårdpersonal.
 • Förbättrad arbetsmiljö. I en enkät som besvarats av medarbetarna i ett hemtjänstområde som använder digital läkemedelsgivare svarar drygt häften att arbetsmiljö har blivit bättre sedan de fick läkemedelsgivarna på sin arbetsplats. Tack vare läkemedelsgivarna kan tid som tidigare lagts på resor och administration istället läggas där den gör störst nytta för de som behöver omsorg.

Medskick till den som tar del av exemplet

 • Använd en projektledare som känner till vård- och omsorgsverksamheten.
 • Utse en arbetsgrupp med många olika professioner, ingen verksamhet kan införa digitala läkemedelsgivare själv.
 • Se till att det finns tydlig styrning från ledningsgrupp om vad som ska göras.
 • Säkerställ vem/vilka som har mandat att genomföra förändringarna.
 • Tydliggör i tidigt skede vem digital läkemedelsgivare är till för, hur det ska bekostas och vilka begrepp som ska användas, för att underlätta kommunikationen.
 • Ha ett nära samarbete med regionen för att kommunen själva ska få besluta om hur läkemedelshantering ska gå till samt hitta de som kan skjuta upp hemtjänstinsatser med hjälp av digital läkemedelsgivare.
 • Avsätt arbetstid för ambassadörer med särskilt ansvar att informera om, visa och hantera läkemedelsgivare.
 • Se till att medarbetare som undersköterskor och biståndshandläggare får utbildning och förståelse för hur välfärdsteknik fungerar och hur det kan vara ett stöd till brukare.
 • Fastställ hur förändringen ska drivas och förvaltas efter det att projektet har stängts.
 • Säkerställ hur uppföljning ska göras när projekt övergår till verksamhet.

Fördjupning

Checklista och bedömningsunderlag för digitala läkemedelsgivare.

Checklista Eskilstuna kommun (PDF) Pdf, 136 kB.

En artikel i Region Sörmlands tidning om Lars som använder digital läkemedelsgivare, Min hälsa nummmer 1, 2021 (sidan 18 och 19).

Läkemedelsgivare ger ökad självständighet, Min hälsa (PDF)

Kontaktpersoner

Nathalie Rydelius
samordnare, implementeringsenheten vård- och omsorgsförvaltningen, Eskilstuna kommun
nathalie.rydelius@eskilstuna.se

Informationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Funktionshinder, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2019 - pågående
Verksamhetsområde
Digitalisering, Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel