Publicerad 25 september 2019

Boende och socialt stöd för asylsökande ensamkommande unga i Östersund

Tillsammans med det civila samhället erbjuder Östersunds kommun socialt stöd, hälsofrämjande aktiviteter och framtidsförberedande insatser till ensamkommande unga över 18 år.

Exemplet i korthet

Östersunds kommun har ingått i ett partnerskap med föreningen Hej främling! för att skapa bättre förutsättningar för unga asylsökande mfl. Parterna har tillsammans exempelvis tillhandahållit boende och erbjudit socialt stöd, hälsofrämjande aktiviteter och framtidsförberedande insatser.

Bakgrund

Under hösten 2017 och våren 2018 fyllde många ensamkommande ungdomar som var bosatta i kommunens boende över 18 år. Kommunen såg en risk att ungdomarnas hälsa samt förutsättningar och möjligheter att gå i skolan skulle försämras om de skulle behöva flytta till anläggningsboende för vuxna. Kommunstyrelsen beslutade därför under hösten 2017 att asylsökande ensamkommande ungdomar över 18 skulle få bo kvar i kommunen och fortsätta pågående studier.

Samtidigt hade organisationen Hej främling! uppmärksammat ensamkommande barns situation och de ville bidra till att skapa en bättre tillvaro och förbättra förutsättningarna för unga asylsökande. Det ledde fram till ett samarbete mellan Östersunds kommun och Hej främling! I form av ett IOP (Idéburet offentligt partnerskap).

Genomförande

Målet med partnerskapet- Livskraft för unga vuxna i asylprocess (LivA) är att skapa förbättrade förutsättningar för unga vuxna i asylprocess och därefter.

Café Tingshuset har varit en central punkt i verksamheten och beskrivs som ett vardagsrum öppet för alla. Det fungerar som en trygg mötesplats för ungdomarna och en yta där de vuxna har kunnat fånga upp nya unga i behov av stöd.

På mötesplatsen erbjuder Hej främling! praktisk hjälp som till exempel hjälp med myndighetskontakter och läxhjälp. De håller även en mängd olika hälsofrämjande aktiviteter såsom samtalsgrupper, dans, fjällvandringar och körsång. Ungdomarna kan även ta del av utbildningar i exempelvis arbetsmarknadsfrågor och hälsa. På aktiviteterna deltar både asylsökande och etablerade ungdomar vilket främjar integrationen.

Östersunds kommun och Hej främling! har haft kontinuerlig dialog med regelbundna avstämningar för att följa målsättningen. Kommunens samordnare för civilsamhälle och integration har fungerat som ett bollplank och en ingång till kommunens övriga förvaltningar som på olika vis jobbar med målgruppen. Arbetet har även följts och utvärderats av en extern aktör.

Det här har arbetet lett fram till

Målgruppen för insatserna var initialt ensamkommande ungdomar som bott i kommunens boende och fortfarande var i asylprocessen efter sin 18-årsdag. Under arbetets gång har samarbetet vuxit och idag kommer runt 100 ungdomar till Tingshuset i Östersund varje vecka för att delta i olika aktiviteter. Genom samverkan mellan kommunen och föreningslivet har de lyckats nå ut bredare och fånga upp fler ungdomar.

Utvärderingen visar bland annat att partnerskapet präglats av ett flexibelt arbetssätt samt skapat nätverk och nya kontaktytor för olika aktörer och personer i samhället. Det håller kommunens samordnare med om.

- Att jobba tätt med varandra och anpassa arbetet efter identifierade behov har varit viktigt. Det har gjort att samhällsnätet har blivit tätare och vi når ut bredare. Vi ser samma behov men har olika redskap i verktygslådan och hjälper därmed varandra, säger Jon Söder samordnare civilsamhälle i Östersunds kommun.

Efter att den första överenskommelsen avslutats under våren 2019 har Östersunds kommun förlängt partnerskapet med Hej främling! för att bibehålla och vidareutveckla stödinsatserna för målgruppen. Kommunen har även ingått fler IOP för att lösa ytterligare utmaningar som uppkommit lokalt. De har bland annat ingått i en överenskommelse med Svenska Kyrkan som syftar till att erbjuda övergångsboende för ungdomar som omfattas av den så kallade gymnasielagen.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Jon Söder
Samordnare civilsamhälle
Östersunds kommun
Jon.soder@ostersund.se

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2017 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel