Publicerad 12 mars 2023

Återanvändning av möbler bidrar till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet

Adda Inköpscentral har handlat upp ett nationellt ramavtal för cirkulära möbelflöden som blev klart för avrop i slutet av april 2022. Ramavtalet ska ge förutsättningar för Sveriges kommuner och regioner att, på ett enkelt och smidigt sätt, införa cirkulära möbelflöden i sina verksamheter och därmed minska sin resursförbrukning och klimatpåverkan.

Sammanfattning

Adda är ett verksamhetsstöd till offentlig sektor och erbjuder avtal och tjänster inom strategisk försörjning av varor, tjänster och kompetens för att stå bättre rustade att leverera framtidens välfärd. Adda ägs av SKR.

Adda Inköpscentral upphandlar nationella ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) åt kommuner och regioner – både i eget namn och som ombud åt upphandlande myndigheter. Adda Inköpscentrals tjänster ska ha ett bra affärsmässigt innehåll och ett långsiktigt samhällsperspektiv.

Adda Inköpscentral har upphandlat ett nationellt ramavtal för återbruk av möbler som hjälper till att införa cirkulära möbelflöden i offentliga verksamheter. Genom att välja att köpa eller hyra begagnat, renovera och överlåta sina gamla befintliga möbler istället för att köpa in nya kan kommuner och regioner minska både sina kostnader och sin miljöpåverkan.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Produktion av kontorsmöbler i Sverige släpper ut motsvarande 150 000 ton koldioxid per år. Vi lever i en snabbt föränderlig värld där det är vanligt att införa nya arbetssätt, omorganisera och flytta verksamheter till nya lokaler och lösningar. Även om många möbler har en livslängd på 30 år används de, enligt branschen själva, ofta bara några få år innan de byts ut mot nya. Det är ett enormt resursslöseri, både av organisationens och naturens resurser.

Det finns en stor potential i att köpa eller hyra återbrukade möbler, eller genom att helt enkelt återbruka de gamla möbler som redan finns i verksamheten. Som inköpare i en kommun eller region går det att göra skillnad genom att ändra inköpsstrategin till att främja cirkulära flöden istället för den traditionella linjära köp- och slängmentaliteten vi haft under en längre tid.

Resultatet av ett utvecklingsprojekt år 2019, som Adda Inköpscentral deltog i, var bland annat att cirkulära affärsmodeller där möbler renoveras, repareras och säljs på nytt kan bidra till att halvera resursförbrukningen och minska klimatpåverkan med cirka 30–50 % i jämförelse med linjära system där möbler produceras, används och slutligen slängs.

Deltagande i detta projekt blev startskottet för Adda Inköpscentrals upphandling av ett helt nytt nationellt ramavtal för cirkulära möbelflöden som blev klart för avrop i slutet av april 2022. Ramavtalet ska ge förutsättningar för Sveriges kommuner och regioner att, på ett enkelt och smidigt sätt, införa cirkulära möbelflöden i sina verksamheter och därmed minska sin resursförbrukning och klimatpåverkan.

Genomförande

En förstudie inför upphandlingen av ett nationellt ramavtal för återbruk av möbler visade att många verksamheter redan har det de behöver – men de vet inte om det. Det finns alltför många överfulla förråd med möbler, ofta med fina kvalitetsmöbler som bara behöver lite uppfräschning.

Inom vissa verksamheter finns det dessutom en viss skepsis mot återbrukade möbler, att de skulle vara ofräscha, omoderna och otillräckliga. En del tror att de riskerar att få en blandning av gamla loppismöbler om de köper återbrukat, men det behöver absolut inte vara så. Det finns många exempel på att det går att inreda snyggt och fräscht med återbrukat. Genom rengöring och eventuell reparation kan möbler återställas till närmast nyskick. Tygmöbler kan exempelvis ångtvättas för att få bort smuts, eller så byter man ut vissa delar om det behövs. Att köpa återbrukade möbler brukar innebära ett 50 procent lägre pris jämfört med nypriset. Det är med andra ord bra även för ekonomin att prioritera återbruk framför nyproducerat.

Ställ inte in möbler i förråd

Att ställa möbler i ett förråd är ingen bra lösning. Har de väl hamnat där kommer de sällan tillbaka till användning för ingen har kontroll på möbelbeståndet. Genom att börja inventera och omlokalisera dessa möbler i sin verksamhet kan man få bättre kontroll på vad man har och var de finns. För att göra detta moment enklare finns det väldigt bra digitala verktyg (liknande Blocket) idag som hjälper till i den cirkulära omställningen. Om de egna möblerna inte är tillräckliga finns det också duktiga aktörer som kan hjälpa till att reparera, renovera, tapetsera, hyra ut och sälja det som står i förråden. Det är bara i sista hand man ska behöva komplettera med nytillverkat.

Genom att ta hjälp av en professionell och kunnig projektledare i samband med ett större inredningsprojekt kan återbruk bli en helt naturlig och tilltalande del av helheten. Genom en nära dialog med branschen, upphandlande myndigheter och andra intressenter har Adda lyckats få med alla de delar som behövs för att ställa om till en cirkulär möbelhantering.

Ramavtalet – möjliggör återbruk

Ramavtalet Möbler återbruk inklusive tillhörande tjänster 2021 ger möjlighet för kommuner och regioner att köpa eller hyra begagnade möbler, renovera, inventera eller avyttra redan inköpta möbler och ger även hjälp av inredningskonsulter för inredningsprojekt där återbruk ska ligga i fokus.

Ramavtalet ger också möjlighet att prenumerera på licenser till en it-plattform genom vilken användarna lätt kan inventera och visa sitt egna möbelbestånd med bilder och texter samt dela dem internt inom verksamheten på ett väldigt smidigt sätt. It-plattformarna är molnbaserade och ingen lokal installation behövs hos användarna. Detta delområde omfattar även guidning och vägledning av leverantörer som kan stötta i införandet av cirkulär möbelhantering.

Det bör också nämnas att upphandlingen genomfördes med ett stort fokus på att möjliggöra för många olika typer av företag att lämna anbud, inte minst för små- och medelstora företag (SME). Genom att dela upp omfattningen i olika anbudsområden både utifrån typer av tjänster/produkter men även utifrån geografi, öppnades det upp för lokala företag att kunna lämna anbud på avgränsade anbudsområden. Utöver uppdelningen i anbudsområden vidtogs det många SME-vänliga åtgärder i upphandlingen och resultatet blev att 39 av 43 anbudsgivare var SME.

Det här har arbetet lett fram till

Adda Inköpscentrals ramavtal Möbler återbruk hjälper kommuner och regioner att, på ett smidigt sätt, införa cirkulära möbelflöden och med det minska sin resursförbrukning och klimatpåverkan.

Exempel från Jönköpings kommun

Ett exempel på användning av ramavtalet är Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB som genom delområde B (renovering och tapetsering) lät en av leverantörerna restaurera deras befintliga lounge och matsalsmöbler. 107 stycken Myran-stolar, 55 stycken pelarben och fem stycken sittpallar renoverades. Slitna delar såsom passar, koppar och gummibussningar byttes ut och både metallunderrede och träsitsarna lackades om. Pelarbenen lackades svarta, bordskivornas spruckna kanter lagades och de fick en ny fräsch yta av pressad linoleumduk med ljuddämpande funktion. Sittpuffarnas underreden omlackerades och dynorna kläddes om i nytt läder.

Läs vidare på leverantören Soecos LinkedIn-konto:

Soeco, LinkedIn

Även Stockholm stad och Västra Götalandsregionen har avropat it-plattformar från ramavtalet med syfte att cirkulera möbler internt mellan deras respektive verksamheter.

Medskick till den som tar del av exemplet

Adda har några tips på hur kommuner och regioner kan minska sin miljöpåverkan från möbler:

Börja med det ni redan har

Inventera ditt möbelbestånd och skaffa en databas för att få överblick över vad du har. Kanske behöver du inte köpa någonting alls utan bara göra en uppfräschning eller renovering av vissa möbler.

Hyr möbler

Genom att hyra möbler går det att utnyttja möblerna under hela dess livslängd. Dessutom slipper du besväret med att magasinera och flytta möbler. Och när du har nya behov kan du byta ut möblerna. Då har ingen miljöpåverkan skett i onödan, ingen arbetare har tagit fram det, ingen plats behövts i onödan.

Ta fram rutiner som passar för återbruk och hyrlösningar

Det största hindret för att hyra eller köpa återbrukat är ofta tradition. Det finns väl inarbetade rutiner och arbetssätt för att köpa in nya möbler. Ska man plötsligt hyra, renovera eller köpa begagnat är det inte bara upphandlingsförfarandet som behöver göras om, utan även vilka val man gör och hur man räknar på utgifterna för möbler i budgeten.

Våga exempelvis ifrågasätta om hela möblemanget behöver vara enhetligt alla gånger. Ofta är det en anledning till att det slutar med nyinköp istället för återbruk, men kan man till exempel tänka sig att ha olika modeller av möbler och genom val av färger och textilier ändå få ihop ett bra helhetsintryck av lokalerna?

Använd återbruksexperter

Använd dig av kunniga projektledare som inom området som kan guida i dina inredningsprojektet så att återbruk blir en naturlig del av helheten, stort eller smått. Du kan göra detta genom avrop från delområde C i Addas ramavtal.

Våga testa

Inom avtalsområdena köp/hyra av återbrukade möbler, möbelrenovering och möbeltapetsering finns det möjlighet att på ett enkelt sätt avropa varor/tjänster om avropets omfattning understiger nivåer som anges i ramavtalen. Vid dessa mindre behov tillämpas en förenklad avropsmodell. Det innebär mindre administration och ett snabbare förfarande jämfört med större avrop som överstiger angivna nivåer. På det sättet kan kommuner och regioner exempelvis testa att tapetsera om några stolar och utvärdera resultatet innan renovering påbörjas i större skala.

Fördjupning

Möbler återbruk inklusive tillhörande tjänster 2021, ramavtal, Adda

Cirkulära möbelflöden med ramavtalet Möbler återbruk, film (1 minut), Youtube

Pressmeddelande: Place2place utvecklar cirkulär plattform till Stockholms stad, Place2place

Kontaktperson

Lena Wettergren
Kategoriserad hållbarhetsstrateg Kontor och förbrukning
Adda Inköpscentralena.wettergren@adda.se08-709 59 63

Mattias Arvidsson
Upphandlare
Adda Inköpscentral
Mattias.Arvidsson@adda.se040-685 25 92

Caroline Tottie
Kategoriansvarig Kontor och Förbrukning
Adda Inköpscentral
caroline.tottie@adda.se08-709 59 76

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Förskola, Klimat, Upphandling
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Förstudie och upphandling pågick under 2020-2021. Tilldelning 2021-12-20. Avtalet startade 2022-04 pågår till 2026-04.
Verksamhetsområde
Digitalisering, Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel