Publicerad 9 april 2019

Använd kompetensen rätt inom Malmö stad

När Malmö stad analyserade sin förskoleorganisation under 2015, hade en rad insatser genomförts för stärkt kvalitet, kompetens och kapacitet i verksamheten. Dock kunde konstateras att dessa inte hade lett till att möjliggöra det pedagogiska ledarskapet.

Med fokus på detta område genomfördes en organisationsutveckling av förskolans ledningsstruktur. En utvärdering av arbetet kommer att vara klar våren 2019 men redan nu får förvaltningsledningen signaler om att medarbetare upplever sig avlastade.

Vilka förändringar var det då som gjordes?

Ledarstödsfunktioner ger förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet

I den nya organisationen halverades antalet förskolechefer som samtidigt fick större förskoleområden att ansvara för. För att ge reella förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet infördes två ledarstödsfunktioner. Biträdande förskolechefer som fick rollen att ansvara för en god resursplanering i det vardagliga arbetet, samt försteförskollärare som stöd i det vardagliga pedagogiska arbetet.

För förskolechefen innebär det stärkta möjligheter att fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Vi märker och hör att medarbetarna upplever sig mer sedda i verksamheten i och med den nya rollfördelningen, säger Peter Lindberg, tillförordnad förskoledirektör.

Försteförskollärare bidrar till ökad likvärdighet i det pedagogiska arbetet.

Totalt 120 försteförskollärare har anställts i stadens 240 förskolor, som är fördelade på de fem utbildningsområdena. Denna satsning bekostar kommunen själv. Försteförskollärarna har inte specifika temakunskaper, utan läroplansmålen styr uppdraget. Där behov av kunskapspåbyggnad upptäcks erbjuder staden en kompletterande utbildning i samarbete med Malmö universitet, vilket bidrar till en ökad likvärdighet i kompetensen hos denna grupp. Staden har beslutat att alla försteförskollärare ska tillbringa 60 % av sin arbetstid i barngrupp, och förskolechefen bestämmer hur den tiden fördelas mellan enheterna, utifrån behov.

- Det här kan få till följd att medarbetare på vissa förskolor upplever att de inte ser så mycket av ”sin” försteförskollärare. Men för likvärdigheten är detta en mycket effektiv åtgärd. säger Peter Lindberg.

Tydlighet, transparens och tålamod viktiga faktorer i processen

Vilka delar har då identifierats som viktiga för att nå dit man ville?

- Tydlighet och transparens, redan från början, säger Ana-Maria Deliv, myndighets- och kvalitetschef.

Andra framgångsfaktorer som lyfts är ett hårt jobb för att öka kompetensen kring bemanning och schemaläggning, och att göra det till en strategisk ledarfråga. Det har också varit lyckat att inte rusa in i förändringar även fast man ser redan från början att det finns mycket att förbättra. Att kartlägga verksamhet och kvalitet behöver få ta tid, då är de förändringar som sedan genomförs väl förankrade. Under hela tiden har samarbetet med de fackliga organisationerna fungerat jättebra, vilket även det är avgörande för att nå framgång i arbetet.

Malmö stad har genomfört sin omorganisation inom befintlig budgetram, genom att omfördela, prioritera och styra resurserna.

- Men det måste till en attitydförändring från staten så att de statliga satsningarna på skola också omfattar förskolan. Här behöver vi SKR:s hjälp, att driva på att detta behov är stort, menar Ana-Maria Deliv.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Förskola, Personal- och kompetensförsörjning
Exempel från
Kommun
Verksamhetsområde
Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel