Publicerad 9 april 2019

Använd kompetensen rätt inom Kungsbacka kommun

Barnens bästa i varje steg. Det har varit fokus för det arbete mot förbättrad lär- och arbetsmiljö för barn och medarbetare som Kungsbacka inledde för ett par år sedan.

Arbetet inleddes med en noggrann inventering av barnens vistelsetider och personalens arbetsscheman tillsammans med en analys av lokalernas möjligheter och kapacitet, inklusive utemiljöerna.

Inventeringen synliggjorde en verksamhet som inte var organiserad utifrån barnens bästa. Det visade sig att det var som mest utbildad personal under de dagar när minst antal barn var på plats. En huvuduppgift blev därför att förlägga medarbetarnas scheman efter barnens vistelsetider. Ett bättre utnyttjande av lokaler, inklusive utemiljön, var ett annat fokus.

Åtgärder

Förskolans medarbetare, som tidigare arbetat i triader, började i stället att arbeta i team med två medarbetare i varje barngrupp, parallellt med att antalet barn i grupperna minskade. Målsättningen var en förskollärare i varje team men där det inte gått, har förskollärare rört sig mellan barngrupperna.

Eftersom förutsättningarna såg olika ut mellan förskolorna i kommunen, var förändringsarbetet något som måste ske lokalt på varje förskola. Cheferna fick i uppdrag att se över hur de bäst kunde nyttja sina resurser inom given ram utifrån barn, medarbetare och miljön.

Resultat

Arbetet har resulterat i en organisation där barnen har fått ökat inflytande och delaktighet, de stannar kvar i aktiviteter mycket längre och färre barn bedöms vara i behov av stöd i de nya gruppkonstellationerna. Förskolecheferna beskriver en bättre miljö med lugnare tryggare barn.

För förskollärare och barnskötare har förändringarna inneburit en upplevelse av ökade möjligheter att arbeta utifrån läroplansuppdraget med koppling till vetenskaplig grund, mer fokus på det systematiska kvalitetsarbetet, ökad tid för reflektion samt ett förbättrat samarbete medarbetare emellan. De upplever även att närvaron med barnen värderas högre nu än tidigare.

På organisationsnivå går det att se att sjukskrivningarna har minskat och att antalet barn som bedöms ha särskilda behov har minskat. Knappt 200 avdelningar har delats in i knappt 400 barngrupper. Förskollärarens ansvar och roll har också blivit tydligare, vilket är ett arbete i sig att komma fram till och förankra.

Framgångsfaktorer

En stor framgångsfaktor har varit en förståelse för att göra en förändring, och här har den vetenskapliga grunden varit utgångspunkt. Bland annat Skolverkets kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forskning utgjorde ett viktigt material.

Rapport Barngruppers storlek i förskolan, Skolverket

Fyra kvalitetsfaktorer blev vägledande för arbetet:

  • Ta tillvara på kompetensen och använd den rätt
  • Koppla barnens närvarotider till medarbetarnas arbetstider
  • Barngruppens sammansättning
  • Den fysiska miljön

En annan viktig framgångsfaktor var att få till en gemensam förståelse för hur viktigt mötet mellan barn och pedagog är bland medarbetarna. Kommunen har samarbetat med en forskare vilket bland annat lett till en ökad pedagogisk medvetenhet både i dialog och dokumentation bland medarbetarna.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Förskola, Personal- och kompetensförsörjning
Exempel från
Kommun
Verksamhetsområde
Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel