Publicerad 3 april 2023

Aktivitet Förebygger – ett vinnande koncept för barns hälsa

Verksamheten Aktivitet Förebygger bedrivs inom ramen för Ängelholms kommun i samverkan med lokalt etablerat förenings- och näringsliv. I nätverket av nära samarbeten, och med engagerade och utbildade ledare, har möjligheter för fysiskt och psykiskt välmående för barn och unga ökat i kommunen.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Aktivitet Förebygger, AF, startades 2009 av Maja Arvidsson som då var lärare i matematik samt i idrott och hälsa med syfte att öka fysisk aktivitet hos barn under skoltid. Intentionen var även att få igång samarbeten mellan skola och lokalt föreningsliv samt förbättra ledarskapet såväl i skolan som i föreningslivet. Från de första 65 eleverna på Rebbelberga skola har verksamheten under följande 15 år vuxit till omkring 500 elever i årskurs 4 eller 6 som årligen omfattas av verksamheten i Ängelholms kommun.

Aktivitet Förebygger har som devis att använda barnens drömmar som kompass för jämlik hälsa. Detta innebär att verksamheten alltid utgår från barnens behov och uppfyller de önskemål som barnen har avseende aktiviteter. Verksamhetens tvärsektoriella folkhälsoarbete har som övergripande målsättning att alla barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha samma möjligheter till jämlik hälsa. Ytterligare syften med verksamheten är att arbeta kompensatoriskt och främjande med viktiga skydds- och friskfaktorer för fysisk och psykisk hälsa:

 • Att bidra till utbildning och måluppfyllelse i skolan
 • Att genom rörelse förebygga olika sjukdomar och psykisk ohälsa
 • Att genom upplevelser av tillhörighet motverka isolering och utöka sociala nätverk
 • Att öka toleransen mot varandra, förebygga mobbing och kränkningar
 • Att arbeta med gränssättning och tydlighet
 • Att öka kunskap om hur hjärnan fungerar kopplat till skärmtid och beroende
 • Att arbeta drogförebyggande

Genomförande

Verksamhetens olika delar omfattar obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid för alla elever i åk. 4 eller 6 samt riktat socialt och ekonomiskt stöd till enskilda individer. AF´s koncept AFter School erbjuder gratis prova-på-aktiviteter ett tillfälle per vecka. AF genomför även ledarskapsutveckling för föreningslivets ledare samt hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Aktivitet Förebygger i skolan

Inom ramen för Aktivitet Förebygger utökas schemat med en extra timme idrott och hälsa för alla elever i åk. 4 eller 6 i kommunens alla skolor. Läsåret delas in i tre perioder om åtta veckor, så eleverna får möjlighet att prova på tre olika aktiviteter under läsåret. På kommunens grundskolor kan således omkring 550 elever välja mellan 25 olika aktiviteter. Exempelvis: bollsport, parasport, kampsport, vattensport, friluftsaktiviteter, yoga, kost- och näringslära, musik och bildskapande.

Ett gott inlärningsklimat skapas genom ett ledarskap som arbetar medvetet transformativt, med fokus på utvecklingsprocesser, och med att få barnen att känna sig sedda och trygga och därigenom uppnå goda resultat (Myndigheten för Arbetsmiljökunskap, 2020:6). Detta är en effekt av fysisk aktivitet som spiller över till förbättrade resultat i det övriga skolarbetet. AF träffar alla barn som ska vara med på AF och deras vårdnadshavare, där man på föräldramöten berättar om mål, syfte och arbetssätt.

AF erbjuder även samtliga grundskolor ANDT-insatser genom en verklighetsbaserad föreställning med stark och initierad dialog som heter "Bengtsson på dörren". Pjäsen följs upp av ett samtal kring hur det är att växa upp i ett hem med problematiskt substansbruk. En viktig satsning på likvärdighet eftersom det är så många som vart femte barn, ca 400 000 individer, som har erfarenhet av liknande uppväxtmiljö. De viktiga budskap som AF vill förmedla genom detta är: Du är inte ensam. Det är aldrig ditt fel. Det finns hjälp att få.

Riktade aktiviteter för barn i utsatthet

AF når ut i utsatta områden till de barn vars familjer kanske annars inte har ekonomiska resurser att utöva fysisk aktivitet. Barnen får prova aktiviteter som stärker hälsa, självförtroende och sociala nätverk i roliga sammanhang där det finns andra trygga vuxna. Insatser till enskilda individer kan ske genom att AF hjälper till att ta kontakt med föreningar, finansiera avgifter, köpa utrustning eller skjutsa till träningar på kvällar och helger. Det är viktigt att få tillfällen att informera om det starka samband som finns mellan hälsa och lärande samt tillfällen att bygga relationer till både barnen och deras vårdnadshavare. AF-representanter följer sedan med barnen till aktiviteterna ända tills de är helt trygga i den nya miljön.

De riktade insatserna initieras genom elevhälsan, skol- och fritidspersonal eller socialsekreterare som har kontakt med barnet, och kan komma till stånd mycket snabbt med hjälp av aktörer i civilsamhället. Detta gör att barnet inte behöver vänta på beslut om stödinsatser från exempelvis socialtjänsten. Tidsaspekten och flexibiliteten i samordningen har många gånger varit förutsättningar för barnets fortsatta välbefinnande. Verksamheten är även betydelsefull för att motverka utanförskap och främja integration i lokalsamhället.

AFter School, gratis aktiviteter inom föreningslivet

Efter skoltid finns möjligheter för elever i årskurs 4–6 att en gång i veckan prova på en mängd olika typer av aktiviteter – helt kostnadsfritt. Verksamheten erbjuder elever en träffpunkt där de träffar kompisar och testar olika sporter på idrottshallar, eller skapande verksamhet genom Kulturskolan. Ett nära samarbete med kommunens föreningar och idrottsföreningar, och med kommunens fältassistenter, bidrar till att många närvarande och engagerade vuxna finns på plats som goda förebilder.

Inom ramen för konceptet AFter School växer goda relationer i sociala, prestigelösa sammanhang där en gemensam värdegrund, goda ledarskap och tydliga riktlinjer skapar förutsättningar för att bekräfta och stärka varje barn i sin individuella utveckling. Denna väl etablerade och unika plattform ökar chanserna för att barnen kommer välja en långsiktigt hållbar livsstil som stärker deras hälsa och välbefinnande långt fram i livet.

Samarbetet med föreningar

En förening som vill ingå i samarbete med AF måste uppfylla samtliga riktlinjer som gäller vid bedrivande av ungdomsverksamhet. Samordnaren för AF redogör sedan för verksamheten på föreningens styrelsemöte, så styrelsebeslut i frågan kan tas. Även privata aktörer kan ingå i AF- samarbete då de ibland erbjuder attraktiva aktiviteter som inte finns representerat i föreningslivet, exempelvis mental träning och yoga. För att få leda aktiviteter och undervisa barnen är det obligatoriskt för föreningens, eller den privata aktörens ledare att genomföra AF´s ledarskapsutbildning.

Ledarskap - ett genuint engagemang och gott bemötande

Ett gott ledarskap är en förutsättning för att skapa trygga barn och möjliggöra gynnsamma lärprocesser. Aktivitet Förebygger, AF, erbjuder en uppskattad ledarskapsutbildning till alla föreningar som ingår partnerskap i verksamheten för att säkra att rätt bemötande och ett inkluderande klimat lägger grunden till att alla elever får samma chans att utvecklas. Utifrån ett folkhälsoperspektiv är intentionen att så många som möjligt ska vilja fortsätta med en organiserad fritid för att stärka viktiga friskfaktorer som självkänsla och sociala nätverk.

Alla ledare och samordnare inom AF har ett gemensamt ansvar för att varje individ ska få samma chans till individuell utveckling inom såväl skola som föreningsliv. Därför sker utbildningen av ledare i metoder och förhållningssätt som ska säkerställa att alla barn, oavsett kön, ålder, bakgrund eller funktionsvariation, ska få uppleva samhörighet, inkludering och rörelse- och skapandeglädje. Genom en stark tro på varje individs potential och ett gott ledarskap förbättras barnens välbefinnande vilket leder till ökad hälsa, bättre resultat och ökad måluppfyllelse i skolan.

Ledarskapets ansvar omfattar bland annat:

 • Trygga gruppindelningar
  Ledaren styr all gruppindelning av elever, även två och två. Ingen ska behöva känna oro eller rädsla för att inte bli vald. Arbete sker så att alla i gruppen ska respektera varandra och lära känna varandra bättre.
 • Lektioner utan toppning
  Ledaren startar och avslutar lektionen med en samling. Toppning inom barnidrott får inte förekomma. Barn utvecklas både fysiskt och mentalt väldigt olika – en viktig kunskap som ledare behöver ha. Barn som får uppskattning och uppmuntras i sina prestationer utvecklar upplevelser av kompetens, medan barn som inte blir valda, som ifrågasätts, kan utveckla upplevelser av mindervärde (Socialstyrelsen, 2015).

Det här har arbetet lett fram till

Aktivitet Förebygger är en etablerad verksamhet inom Ängelholms kommun som arbetar strategiskt och långsiktigt för att fler barn ska få en meningsfull fritid och för en jämlik hälsa hos barn. Pragmatiska och framgångsrika arbetsmodeller har utvecklats under åren som givit många flickor, pojkar och unga möjligheten till ökad självkänsla och hälsosammare livsstil. Fler barn har på detta sätt fått tillgång till gemenskap i gynnsamma sociala sammanhang och nätverk där de bekräftas och kan växa som individer.

I nära samverkan med skola, elevhälsa och socialtjänst fungerar Aktivitet Förebygger som ett komplement och förstärkning kring barnets behov av fler friskfaktorer i sitt liv. Verksamheten fungerar kompensatoriskt för att ytterligare främja stöd och hjälp för ökad hälsa och välbefinnande för barn och unga under skoltiden. Kopplingen mellan införandet av AF som insats och ökade skolresultat kan uppvisas bland annat genom att kommunens skolor klättrat i nationell skolranking. Kronprinsessparets organisation, Generation Pep, tilldelade konceptet Aktivitet Förebygger utmärkelsen "Årets Peppare" 2022.

Vad säger barnen själva om Aktivitet Förebygger?

Verksamheten utvärderas kontinuerligt av AF och berörda medarbetare. En enkätundersökning bland 1600 elever under fyra läsår, har visat följande:

 • 30% säger att de börjat med en ny aktivitet.
 • 75% upplever att de fått bättre kontakt med sina klasskamrater under perioden.
 • 95% anser att AF har förbättrat deras hälsa.

De viktigaste slutsatserna

Folkhälsoarbete är en angelägenhet för alla politikområden eftersom det omfamnar hela den komplexitet som ett samhälle utgör. Ett politiskt ägarskap, på tvärs över förvaltningarna, är att önska om en sådan här satsning ska etableras och vidmakthållas. Förståelsen för vikten av förebyggande och hälsofrämjande arbete behöver genomsyra, och förankras i, allt arbete – i samtliga förvaltningar inom kommunen. Allra helst med ansvarig på kommunledningsnivå.

För att en sådan här folkhälsosatsning ska bli till en etablerad kommunal verksamhet krävs en medvetenhet och förståelse för hur viktiga – till och med livsavgörande – tidiga främjande och förebyggande insatser är för många barn och unga. I dialog med politiken kan intresse, engagemang och vilja till förändring växa och med genomtänkta inspel till styrning och ledning kan resurser och personer sedan matchas till en sådan här verksamhet som AF representerar.

Finansiering och resurser

 • Informera politiker om de gynnsamma effekterna av tidiga insatser och därigenom minskade sociala kostnader i framtiden.
 • Söka medel utanför kommunen, från exempelvis stiftelser och företag eller via privata donationer för att utveckla nya arbetssätt.
 • Samverkan: skola, elevhälsa, socialtjänst, civilsamhälle och näringsliv. Vi blir starkare.

Framgångsfaktorer för folkhälsoarbete på kommunal nivå

 • Att denna tvärsektoriella verksamhet är väl förankrad på högsta politiknivå i kommunen för ett kontinuum av snabbfotade, framgångsrika insatser för jämlik hälsa.
 • Att verksamheten organiseras på kommunledningsnivå, alternativt utbildningsförvaltningen eftersom skolan som institution är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för möjligheter till ett gott.
 • Att avsätta budget för tillsättande av en tjänst som ansvarar för satsningen på AF som koncept, samt för ledararvoden. I en mindre kommun kan detta innebära en kostnad på ca 1 miljon/läsår och för en större kommun ca 3 miljoner/läsår. Eftersom verksamheten är tvärsektoriell och genererar hög kvalitet i resultat är den kostnadseffektiv då vinsterna av verksamheten kommer alla förvaltningar till godo. Befintliga medel och resurser på tvärs över kommunen kan därför med fördel omfördelas till AF-satsningen i stället för på uppdrag, aktiviteter och insatser som inte ger lika stor.
 • Att det finns en utpekad verksamhetsansvarig, en samordnare, som kan både skola och föreningsliv med mandat att driva och utveckla detta folkhälsoarbete.
 • Att engagerade medarbetare knyts till verksamheten med tydliga ramar kring hur uppdrag, roller och ansvar fördelas.
 • Att utveckling av starka nätverk sker genom samverkan med lokala aktörer inom förenings- och näringsliv som långsiktigt vill arbeta med, och bidra till, en jämlik hälsa genom en aktiv.
 • Att arbete och utveckling sker som säkerställer att föreningslivets ledare arbetar med värdegrund, inkluderande förhållningssätt och ett gott bemötande.
 • Att skapa och bygga relationer och vara en länk mellan hem, barn, skola och föreningsliv där skolan är den viktigaste arenan för hälsofrämjande arbete.
 • Att arbeta med uppföljningar och kontinuerliga förbättringar, justeringar över.

Fördjupning

Aktivitet Förebygger, Ängelholm

Fördjupad information och filmer från Ängelholms kommun.

Aktivitet Förebygger, Ängelholms kommun

Att arbeta förebyggande kring ungas fritid

Maja Arvidsson vänder sig till beslutsfattare och tjänstemän och berättar om vikten av att bryta utanförskapet för barn och unga som hamnar utanför en meningsfull fritid.

Förebyggande arbete så här kan ni göra

Förebyggande arbete

Samordnare Maja Arvidsson, Kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, rektor, karateinstruktörer samt barn och ungdomar berättar om varför det är viktigt med ökad fysisk aktivitet.

Aktivitet förebygger i Ängelholm, Kommissionen för utökad fysisk aktivitet

Alla barns rätt till en meningsfull framtid

En film om vikten av att bryta utanförskapet för barn och unga som hamnar utanför en meningsfull fritid.

Alla barns rätt till en meningsfull fritid, Attention

Kontaktperson

Maja Arvidsson
Samordnare Aktivitet Förebygger
Lärande och familj
Ängelholms kommunmaja.arvidsson@innovationskane.com072-193 63 11

Informationsansvarig

 • Filippa Myrbäck
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Folkhälsa, Psykisk hälsa
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Kultur och fritid

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel