5 november 2024 kl. 10.00-16.00

Processledning för dialoger i komplexa frågor – Medborgardialog

SKR bjuder in till en grundutbildning i processledning, som en del i arbetet med att möta komplexa samhällsutmaningar, samt för att utveckla arbetet med medborgardialog i kommuner och regioner. Den ger dig grundläggande färdigheter i processledning och processdesign samt en ökad förståelse för dialogen som metod.

Anmäl dig

Innehåll, målsättning

Komplexa samhällsfrågor är svåra att lösa och kan skapa en spänning som behöver hanteras. Medborgardialog i dessa extra svåra frågor kräver ett systematiskt arbetssätt där kommuner och regioner, tillsammans med andra aktörer, hanterar svåra frågor, skapar lösningar, tar ett delat ansvar och samtidigt bygger tillit och förtroende. Hur man designar en dialog är viktig kunskap i processen att skapa en inkludering, där olika aktörer involveras.

Målsättningen med utbildningen är att deltagarna lär sig grundläggande färdigheter i processledning och processdesign och får en ökad förståelse för dialogen som metod vid komplexa samhällsutmaningar. Deltagarna får verktyg och metoder att använda vid planering och genomförande av dialogprocesser samt får möjlighet utbyta erfarenheter med andra kommuner och regioner som deltar i utbildningen. Även samtalsledning är viktig del i arbetet med dialoger i komplexa frågor och en grundutbildning i det erbjuds separat.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer i kommuner och regioner som i sitt uppdrag leder processer som riskerar att ge upphov till konflikt och spänning eller har ansvar för att utveckla dialog och delaktighet med medborgare, civilsamhället och andra samhällsaktörer.

Program

1. Utgå från frågan eller situationen för att designa dialogprocessen

 • Fem frågor - att synliggöra kontexten och sammanhanget.
 • Riskanalys i olika former - motståndslinjen, triage och riskguiden.
 • Samtal med problemägare - förväntningar och farhågor.

2. Målbild för dialogprocessen - vad är realistiska och önskvärda effekter av dialogarbetet?

 • Roller: problemägare, processdesigner och samtalsledare - hur förstår de sina roller. Vad behöver de av varandra?
 • Vilka effekter vill vi nå - vilka bestämmer det?

3. Fördjupning i rollen som processdesigner - uppdrag, mandat och rörelsefrihet

 • Gränsgångarrollen - har uppdraget det som behövs i form förutsättningar och resurser med mera.
 • Övningar i vanliga scenarier och dilemman som processdesigners möter.

4. Fördjupning i arbetsmodellen - steg för steg

 • Förhållningssätt och arbetssätt.
 • 3 principer för dialogdesign för dialog i 360 grader.
 • Caseövning - arbete med case för att träna.

5. Min kommun eller region - vad har vid på vår radar?

 • Hur kan det se ut i min kommun eller region? Hur ser förutsättningarna ut?
 • Orienterande reflektion om vilka frågor som finns för våra respektive organisationer att möta - vad kan vi lära oss av varandra?
 • Vad behöver vid hjälp med? Hur kan SKR stödja?

Kursledare

Martin Sande har lång erfarenhet av dialoger i komplexa och spänningsfyllda situationer i kommuner och regioner. Han har också varit med i SKR:s utvecklingsarbete kring dialoger i komplexa samhällsfrågor.

Från SKR deltar Ulrika Stöök från sektionen för demokrati och styrning.

Informationsansvarig

 • Ulrika Stöök
  Utvecklingsledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.