25 september 2024 kl. 13.00-16.00

Energiplanering för effekt

SKR bjuder in till ett seminarium om kommunal energiplanering för att stödja näringslivets energiförsörjning. Fokus är på arbetssätt, metoder och verktyg som kommuner kan använda och vilka sammanhang och stöd som finns.

Anmäl dig

Innehåll

Elproduktionen i Sverige bedöms behöva fördubblas fram till 2045. Men den ökade efterfrågan i näringsliv och samhälle behöver tillgodoses även på kortare sikt. Flera kommuner står redan inför lokal kapacitetsbrist, där satsningar inom näringsliv och transporter har svårt att få tillräcklig energi och effekt.

SKR har lyft energifrågan inom ramen för den gröna omställningen, som en prioriterad samhällsfråga med flera utmaningar.

  • Hur kan kommuner bidra till att näringslivet får tillgång till effekt till en rimlig kostnad?
  • Vilka åtgärder är möjliga och vilken roll kan den kommunala energiplaneringen ha?
  • Hur kan kommuner tillsammans med andra aktörer stärka energisystemets funktion?

Vårgårda kommun, Boråsregionen, Mälarenergi och Västerås stad berättar om sitt arbete med att tillgängliggöra effekt och energi för näringslivet, och hur den kommunala energiplaneringen ger stöd för insatser.

Energimyndighetens berättar om sin vägledning och metodstöd till kommunal energiplanering och hur staten främjar elektrifieringen.

Målgrupp

Kommunala och regionala tjänstepersoner och förtroendevalda med ansvar inom energi, näringsliv, planering, klimat, miljö och hållbarhet.

Praktisk information

Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgänglig i två veckor efter sändningen för anmälda deltagare.

Program

Grön omställning och elektrifiering

Den gröna industrialiseringen och tillhörande energiförsörjning är nödvändiga för klimatomställning, konkurrenskraft och välfärd. Kommuner och regioner tar idag ett stort ansvar för att möjliggöra omställning och etableringar. Vad behövs för den gröna omställningen och hur kan kommuner och regioner bidra?

Andreas Hagnell, expert energi och klimat, SKR.

Energiplanering och näringslivsutveckling i fokus, Vårgårda kommun

Vårgårda kommun berättar om sitt arbete med kommunal energiplanering och sin samverkan med det lokala näringslivet för att hantera begränsningar i tillgången till effekt genom bland annat energieffektivisering, flexibilitetslösningar och utbyggnad av förnybar energi.

Linn Marinder, näringslivsutvecklare, Center of Innovation (COI).

Camilla Funke, miljöstrateg, Vårgårda kommun.

Energiplanering i Boråsregionen – ett gemensamt åtagande

Boråsregionen bedriver ett aktivt arbete tillsammans med kommuner och andra aktörer för att möta effektbristen i regionen och möjliggöra näringslivets expansion. Hur stödjer kommunalförbundet kommunerna i deras arbete med energiplanering och effekt? Hur ser samspelet ut med regionen, energikontoret och länsstyrelsen?

Sandra Johansson, regionutvecklare, miljö- och klimatstrateg, Boråsregionen.

Effekt för näringslivet i Västerås och kommunens energiplanering, Västerås stad och Mälarenergi

Mälarenergi och Västerås stad arbetar för att tillskapa effekt för näringslivets expansion i både övergripande samarbeten som Effektforum och i konkreta näringslivsprojekt som Finnslätten. Västerås stad har kommit långt i arbetet på en ny energiplan och Mälarenergi har tagit fram en nätutvecklingsplan för elnätet. Hur involveras näringsliv och andra parter? Vilka verktyg och åtgärder finns? Hur skapas stödjande förutsättningar av planer och andra insatser? Vilka mervärden kan ett kommunägt energibolag bidra med?

Ove Fredriksson, affärsutvecklare, Mälarenergi AB.

Kenny Granath, avdelningschef för Nätutveckling, Mälarenergi Elnät AB.

Anna Jungmarker, klimatstateg, Västerås stad.

Hur kan Energimyndighetens vägledning och andra insatser stödja den kommunala energiplaneringen och effekt för näringslivet?

Vad vill staten med energiplaneringen och vad kan staten bidra med? Energimyndigheten har tagit fram en vägledning och stödjer flera projekt för att möjliggöra elektrifieringen av näringsliv och samhälle.

Anders Schweitz och/eller Kristian Schoning, analytiker, Energimyndigheten.

Hur kan länsstyrelsen stödja kommunernas energiplanering utifrån nya uppdrag och erfarenheter?

Representant för länsstyrelsen.

Frågestund

Möjlighet ges att ställa frågor till föredragshållare och dela med sig av egna erfarenheter.

Informationsansvarig

  • Victoria Kalén
    Handläggare
  • Andreas Hagnell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.