Publicerad 22 februari 2019

Cirkulär - viktig information från SKR

Det här cirkuläret ersätter 2004:20.

Rengöring och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor

Kommunen är ansvarig för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genom-förs i kommunen och kan välja att göra det i egen regi eller genom att skriva avtal med en eller flera entreprenörer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fastställt föreskrifter om vilka objekt som omfattas av krav på sotning respektive brandskyddskontroll, hur ofta brandskyddskontroll ska ske (kontrollfrister) samt vad kontrollen ska omfatta. Kommunerna ska meddela föreskrifter om hur ofta sotning ska ske (sotningsfrister). Kommunen får medge att en fastighetsägare som ansöker om det får utföra eller låta någon annan utföra sotning på den egna fastigheten om detta kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Rätten att meddela förelägganden och förbud i anslutning till brandskyddskontroll får delegeras till en person som är anställd i kommunen eller till den som på kommunens uppdrag genomför brandskyddskontroll.

Cirkulär 19:07 innehåller information om vilka lagar och regler som finns inom området och hur dessa påverkar kommunen och dess verksamheter. Det innehåller även förslag på delegeringsbeslut samt hur ett medgivande för att sota själv kan utformas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.