Publicerad 7 augusti 2019

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder den 1 januari 2020

Reglerna med ändringar i LAS införs i två steg, åldersgränsen i LAS höjs från 67 till 68 år den 1 januari 2020 och från 68 till 69 år den 1 januari 2023. De nya uppsägningsreglerna börjar gälla den 1 januari 2020. I övrigt har LAS redigerats om, så att vissa bestämmelser fått nytt paragrafnummer. Eftersom reglerna gäller för hela arbetsmarknaden finns vissa övergångsbestämmelser som bland annat tar sikte på kollektivavtalsreglering av avgångsålder.

Förändringarna görs mot bakgrund av Riksdagens pensionsgrupps överenskommelse för att utveckla pensionssystemet i syfte att säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner. Som ett led i arbetet med att förlänga arbetslivet höjer regeringen åldersgränserna i LAS och inför samtidigt ett förenklat uppsägningsförfarande för denna kategori.

SKL har i remissyttrande under lagstiftningsprocessen uttalat stöd för Riksdagens pensionsgrupps bedömningar när det gäller reformering av pensionssystemet och delar bedömningen att det är önskvärt att på olika sätt stimulera till ett förlängt arbetsliv och höjd pensionsålder. SKL har också, i konsekvens med övriga förslag, även ansett det motiverat att höja åldersgränsen i LAS för när avgång med pension kan initieras av arbetsgivaren.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.