Publicerad 17 april 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Vårpropositionen 2018 och vårändringsbudgeten för år 2018

Den 16 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2018 (2017/18:99) och 2018 års ekonomiska vårproposition (2017/18:100). Vi sammanfattar de förslag inom olika områden som berör kommunerna åren 2018–2021. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs ikursivstil.

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2018–2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan samman­fattas några av satsningarna:

  • 350 miljoner kronor för digitalisering inom Funktionsomsorgen och
    Äldreomsorgen.
  • Sommarjobb för unga, totalt 100 miljoner kronor år 2018.
  • Ytterligare 200 miljoner kronor för att ensamkommande barn ska bo kvar i den kommun de vistas i.
  • Fler böcker i förskolan, 50 miljoner kronor.
  • 95 miljoner kronor för ökad byggbonus för år 2018.

Det är endast i Vårändringsbudgeten som ovanstående medel tillförts till kommuner­na. SKL hade hellre sett att resurser till sektorn kommer som generella långsiktiga bidrag i stället för tillskott under pågående år, vilka först beslutas om i juni.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.