Publicerad 14 maj 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Politiska partier inom vård och äldreomsorg

Partibesök kan vara en svår fråga att hantera för kommuner, landsting och regioner. Inför valet 2014 fick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) många frågor om vilka regler som gäller för politikers studiebesök inom vård, äldreomsorg och liknande verksamhet. Förbundet utarbetade därför en promemoria för att besvara de vanligaste frågorna och sätta dem i sitt rättsliga sammanhang (se cirkulär 14:31).

Motsvarande frågor har börjat ställas inför 2018 års val. Förbundet har därför sett anledning att uppdatera 2014 års promemoria mot bakgrund av vunna erfarenheter och tillkommande praxis. Den nya promemorian biläggs detta cirkulär. Förhoppningsvis ska den kunna fungera som vägledning när kommuner, landsting och regioner ska ta ställning till frågor om studie-besök från politiska partier inom vård och omsorg.

Arbetsplatsbesök kan förekomma också inom andra verksamheter. I cirkulär 17:70 beskriver SKL de nya regler som fr.o.m. 1 januari 2018 gäller ifråga om politiska partiers besök i skolan.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR