Publicerad 3 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2019

I bilagda promemoria ges information om de beslut som Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL den 28 november 2018 fattade beträffande omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras (värdesäkras) under år 2019.

Pensionsnämnden är en partssammansatt nämnd som, utöver uppgiften att fatta beslut i ovan nämnda frågor, bl.a. ger råd och anvisningar om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i PFA och KAP-KL.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR