Publicerad 19 mars 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2018

I promemoria, som bifogas i detta cirkulär, ges information om de beslut som Pensionsnämnden för PFA, KAP-KL och AKAP-KL har fattat om omräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA och hur värdet för olika förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA och KAP-KL ska ändras (värdesäkras) under år 2018.

Pensionsnämnden är en partssammansatt nämnd som, utöver uppgiften att fatta beslut i ovan nämnda frågor, bl.a. ger råd och anvisningar om tolkning och tillämpning av bestämmelserna i PFA och KAP-KL.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.