Publicerad 16 november 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudgeten för år 2018

Den 15 november presenterade regeringen Budgetpropositionen för 2019 (2018/19:1) och Höständringsbudgeten för 2018 (2018/19: 2). Förslagen i höständringsbudgeten som avser 2018 får ingen påverkan på kommunernas ekonomi. Vi sammanfattar de förslag i budgetpropositionen inom olika områden som berör kommunerna åren 2019–2021. Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) egna kommentarer skrivs ikursivstil.

Budgetpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2019–2021. Budgetpropositionen är lagd av övergångsregeringen enligt den praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger, med några undantag, i princip anslagen i 2018 års budget. Det betyder bland annat att de riktade statsbidrag som skulle avslutas 2018 finns kvar 2019 samtidigt som de bidrag som skulle trappas upp 2019 är kvar på 2018 års nivå, med ett fåtal undantag.

Riksdagen ska besluta om budgeten den 12 december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då antar en annan budget än övergångsbudgeten En ny regering har dessutom möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget. Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget är därför mycket stor.

Sammanfattning av några av förändringarna i övergångsbudgeten

  • De nya välfärdsmiljarderna som aviserades i BP18 och skulle gälla från och med 2019 är inte med i budgetpropositionen. För 2019 minskas anslaget för kommunalekonomisk utjämning för kommuner med 3,5 miljarder kronor och för 2020 uppgår minskningen till 7 miljarder kronor, jämfört med våra tidigare beräkningar.
  • Den tidigare aviserade fördelningen av de gamla välfärdsmiljarderna för 2019, dels mellan generella tillskott och flyktingfördelning, dels mellan kommuner och landsting, kvarstår. Detta innebär för 2019 att 3,5 mdr ligger i det generella statsbidraget för kommuner, medan 4 mdr fördelas mellan kommunerna enligt flyktingvariabler.
  • Statsbidraget för Stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling utökas såsom planerat till 3,5 miljarder kronor för 2019.
  • Statsbidrag till bemanning inom äldreomsorg, 2 miljarder kronor, skulle utgå från och med 2019 men kvarstår i detta budgetförslag.
  • Det förhöjda grundavdraget för dem som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år förstärks. Regeringen föreslår att kommunerna kompenseras med 2,5 miljarder kronor 2019 för det intäktsbortfall som förslaget medför.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.