Publicerad 17 december 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2018–2022

I detta cirkulär presenterar vi

  • Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
  • Ny skatteunderlagsprognos
  • Slutligt beskattningsutfall för inkomståret 2017
  • Skattesatser 2019
  • Befolkningsuppgifter per den 1 november 2018 och reviderad befolkningsprognos
  • Ny statsbidragsram
  • Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
  • Arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2019
  • Datum för utbetalning av preliminära skatter och bidrag 2019
  • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Vid riksdagens budgetomröstning den 12 december sade en majoritet ja till Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma reservation om förslag till statens budget. Det innebär bland annat att bortfallet av kommunalskatt till följd av höjda grundavdrag för personer som fyllt 65 år blir lite större än enligt övergångsregeringens förslag.

På budgetens utgiftssida avser beslutet endast ramarna för respektive utgiftsområde. Anslagsfördelningen inom de olika utgiftsområdena kommer att beslutas successivt fram till och med den 21 december. Alla delar av budgeten är därmed inte beslutade när dessa planeringsförutsättningar utarbetas.

Jämfört med den prognos vi presenterade i oktober (cirkulär18:37) är utvecklingen 2019 nedreviderad till följd av att statsbudgeten för 2019 innehåller en höjning av grundavdraget för personer som fyllt 65 år. Därutöver har revideringar gjorts för hela perioden fram till 2022, främst till följd av att vi nu gör en annorlunda bedömning av hur arbetade timmar och timlöner kommer att utvecklas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.