Publicerad 19 november 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Budgetförutsättningar för åren 2018–2021

I detta cirkulär presenterar vi

  • Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
  • Teknisk justering av skatteunderlagsprognos 2019
  • Ny statsbidragsram
  • Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Den 15 november presenterade regeringen budgetpropositionen för 2019 (2018/19:1) och höständringsbudgeten för 2018 (2018/19: 2). Förslagen i höständringsbudgeten som avser 2018 får ingen påverkan på kommunernas ekonomi. I cirkulär 18:47 sammanfattar vi de förslag i budgetpropositionen som berör kommunerna åren 2019–2021.

I detta cirkulär redovisas hur regeringens budgetproposition påverkar skatteintäkterna och utjämningen. Budgetpropositionen är lagd av övergångsregeringen enligt den praxis som utarbetats när ett regeringsskifte drar ut på tiden. Övergångsbudgeten förlänger, med några undantag, i princip anslagen i 2018 års budget.

Riksdagen ska besluta om budgeten den 12 december. Det kan inte uteslutas att riksdagen då antar en annan budget än övergångsbudgeten. En ny regering har dessutom möjlighet att när som helst under året ändra i budgeten, genom en s.k. ändringsbudget. OBS! Osäkerheten om slutliga anslag i statens budget är därför mycket stor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.