Publicerad 11 januari 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) finns en gällande HÖK 16 i lydelse 2017-04-01. Avtalet innehåller en avsiktsförklaring om att ta fram en Centrala parters syn på arbetstider (se bilaga 4, Övriga anteckningar,
punkt 5).

Utifrån avsiktsförklaringen har parterna den 11 januari 2018 enats om ändringar och tillägg i avtalet. Det innebär att HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 tillförs bilagan Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning (bilaga 5 a).

Med den nya bilagan konstateras att arbetet med avsiktsförklaringen om Centrala parters syn på arbetstider är avslutat.

Avtalet innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor enligt vad som framgår av protokollets § 1, Innehåll m.m.

De lokala parter som redan tecknat LOK 16 ska inte teckna någon ny LOK, utan omfattas automatiskt av de ändringar och tillägg som gjorts i HÖK 16 i lydelse 2017-04-01

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.