Publicerad 23 oktober 2006

Cirkulär - viktig information från SKR

BEA 06 – Arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

De centrala parterna har träffat överenskommelse om avtal för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA 06, med giltighet fr.o.m. den 1 juli 2006.

BEA 06 ersätter BEA 01 och har i tillämpliga delar anpassats till AB 05 såväl strukturellt som språkligt. Avtalet har även tillförts en ny inledande bestämmelse som anger att huvudmålet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom BEA:s tillämpningsområde är att stärka en anvisad arbetstagare möjligheter att få ett reguljärt arbete.

I samband med förhandlingar om BEA 06 har en översyn av BEA gjorts utifrån ett diskrimineringsperspektiv. Parterna har tillsammans konstaterat att BEA inte är diskriminerande utifrån gällande diskrimineringslagstiftning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.