Publicerad 23 mars 2021

Fokus på fysisk planering i handbok om kommunal krisberedskap

För att underlätta kommunernas arbete med krisberedskap tar MSB och SKR fram en handbok där allt stöd samlas på ett och samma ställe. Nu har fler kapitel publicerats, varav ett fokuserar helt på fysisk planering enligt PBL.

Som en del i överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019–2022 arbetar MSB och SKR tillsammans med att ta fram en handbok i kommunal krisberedskap. Syftet med handboken är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur man kan jobba med krisberedskap i olika verksamheter. I handboken finns vägledningar och annat stöd från en rad olika myndigheter.

Hittills har det publicerats tre kapitel om övergripande processer, dricksvatten och räddningstjänst. Nu är tre ytterligare kapitel klara:

  • IT
  • Fysisk planering
  • Skydd mot pågående dödligt våld i publik miljö

Handbok i kommunal krisberedskap, MSB

Underlättar dialogen

Handboken i kommunal krisberedskap hjälper kommuner att dra nytta av gjorda erfarenheter och dela olika exempel kommuner emellan. Dessutom kan handboken vara ett stöd för att underlätta dialogen mellan beredskapssamordnaren och den verksamhetsansvarige. Den kommunala krisberedskapen bygger på att verksamheterna involveras i arbetet och själva tar ansvar för sin krisberedskap – med stöd från beredskapsfunktionen.

Digital handbok

Handboken finns i digitalt format och kan laddas ned kostnadsfritt från MSB:s webbplats. Målgruppen är kommunernas beredskapssamordnare samt tjänstepersoner i de kommunala verksamheterna.

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.