Publicerad 18 december 2023

Allmänt om elektroniska affärsdokument

Ett elektroniskt affärsdokument är ett dokument som utfärdas, översänds och mottas i ett strukturerat elektroniskt format. Genom att formatet är elektroniskt och strukturerat är det möjligt att automatisera olika moment vid behandling av sådana dokument.

Datamodell

Det elektroniska affärsdokumentet definieras av en datamodell som beskriver funktion och semantiskt innehåll, uttryckt i form av affärstermer som organiserats i en struktur. Affärsdokumentets datamodell beskriver det innehåll som mottagare ska vara beredda att hantera utan särskild åtgärd, dvs utan särskild överenskommelse. Utfärdare av affärsdokument behöver bara hantera den del av datamodellen som är relevant för deras verksamhet.

Genom att binda datamodellen till en syntax skapas ett tekniskt format som gör det möjligt att automatisera behandlingen vid utfärdande, översändande och mottagning av instanser av affärsdokumentet. Genom syntaxbindning formaliseras den semantiska datamodellens affärsregler till tekniska regler – XML schema och schematron – som kan valideras maskinellt.

Det är dokumentutställarens ansvar att säkerställa att de dokument som skickas är formellt korrekta, dvs följer de tekniska reglerna, men också mottagaren bör i eget intresse göra en motsvarande kontroll innan behandling inleds.

Syntaxbindning

SFTI rekommenderar affärsmeddelanden enligt OpenPeppol som för närvarande använder OASIS UBL 2.1 för syntaxbindning av affärsmeddelande till transaktionsformat.

Ett undantag är värda att notera. Den europeiska standarden för fakturainnehåll, EN 16931, identifierar två syntax¬bindningar som får användas vid e-fakturering av köpare i offentlig sektor: dels ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), dels UN/CEFACT XML Cross Industry Invoice D16B (CII). För användning i offentlig sektor ska Peppol BIS Billing 3 följa standarden och därmed ha stöd för båda syntaxerna. Nyttan med två syntaxalternativ bör dock ifrågasättas och som enkel lösning har SFTI utvecklat ett transformationsskript som omformar e-fakturor med CII-syntax till fakturor enligt UBL-syntax.

Den europeiska standarden för fakturainnehåll, EN 16931

Transformationsskriptet kan laddas ner från SFTI:s Github

Samtliga guidedokument och exempel som SFTI publicerar med avseende på affärsmeddelanden i Peppol BIS 3-serien bygger på att UBL-syntaxen används.

Genom syntaxbindningen styrs affärsdokumenten till att följa XML schema som definierats enligt UBL 2.1. XML schema styr vilka affärstermer som kan ingå i dokumentet, deras ordningsföljd, eventuella repetitioner, giltiga datatyper med mera. Kontroll av en dokumentinstans mot XML schema är ett viktigt automatiskt moment för att säkerställa att instansen är tekniskt korrekt.

Affärsregler, ”schematronregler”

Specifikationen av ett affärsdokument innehåller regler för hur ingående affärstermer ska användas respektive förhålla sig till varandra. Kontroll av att dokumentinstanser verkligen följer dessa regler är avgörande för att säkerställa överensstämmelse med specifikation och för datakvalitet.

De affärsregler som kan uttryckas i en form som tillåter maskinell kontroll beskrivs i schematron och publiceras som Peppol:s valideringsartefakter. Exempel på sådana regler kan vara sambanden mellan datum och periodbeskrivande element eller beräkningsformler vid summering av belopp i ett affärdokument. Det finns olika lösningar för att exekvera schematronregler: att använda en programvara med direkt stöd för schematron, att omvandla schematronfilerna till XSLT-filer och exekvera en XSL-transformer, eller använda externt tredjeparts-API. Peppol:s accesspunkter erbjuder vanligen stöd för schematronvalidering.

Brott mot valideringsreglerna signaleras med allvarlighetsgrad ”fatal” eller ”warning”. I fall av ”fatal” har en maskinell kontrollregel utlösts för att affärstransaktionen är formellt felaktig – vid överföring kan en nätverksoperatör vägra att ta emot ett sådant affärsdokument med hänvisning till just brott mot de formella reglerna. ”Warning” används för avvikelse eller oklarhet i dokumentinnehåll som kan ge problem för mottagaren, men där mottagaren behöver värdera om det mottagna dokumentet kan användas på ett meningsfullt sätt.

SFTI:s råd är att orsaken till felsignaler av alla slag ska undanröjas innan affärs¬dokument skickas; en dokumentutformning som genererar ”warning” kan behållas endast om det finns ett påvisbart affärsbehov eller avtal som motiverar den.

SFTI:s verifieringstjänst

SFTI tillhandahåller en webbaserad tjänst för verifiering av SFTI:s samtliga XML-baserade transaktionsformat. Bland annat kontrolleras att specifikationens XML-schema och de tekniska affärsreglerna (schematron) används korrekt. I de fall att referensstilmall finns framtagen går det också att visualisera det meddelande som testas.

Mer information om SFTI:s verifieringstjänst

Maximalt innehåll i affärsdokument

Datamodellen definierar det maximala innehållet i ett affärsdokument ur ett semantisktlogiskt perspektiv, och den sätter gräns för den information sändare och mottagare åtagit sig att hantera. Genom syntaxbindningen kommer gränsen för maximalt innehåll rent tekniskt att i stället bestämmas av syntaxens XML schema snarare än av datamodellen och XML schema är mycket mer omfattande, mätt i antal möjliga affärstermer, jämfört med vad datamodellen anger. Det innebär att den maskinella kontrollen av dokumentinstans mot XML schema kan ”släppa igenom” uppgifter som mottagarens affärssystem inte har förberetts för att ta emot, vilket i sin tur kan leda till att information går förlorad för mottagaren. Potentiell överskottsinformation, dvs. uppgifter utöver datamodellens beskrivning, är dessutom syntaxberoende när syntaxalternativ finns (i och med att olika XML schema i så fall tillämpas).

Om utökat informationsinnehåll (”extension”) inte avtalats mellan affärspartnerna kan närvaro av sådan information vara skäl för mottagaren att avvisa affärsdokumentet som formellt felaktigt. SFTI verkar för att förekomst av överskottsinformation, utöver vad den aktuella datamodellen anvisar, ska signaleras vid verifiering med hjälp av schematronregler. För närvarande signaleras utökad information med allvarlighetsgraden ”warning”,

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj områdeVerifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.