Publicerad 11 maj 2021

SFTI:s affärsprocesser och rekommenderade standarder

Här hittar du de standarder som SFTI rekommenderar som stöd för vanliga affärsprocesser för elektronisk handel (e-handel).

Informationen är uppdelad i dokumentation och specifikationer, samt övrigt stöd i form av bland annat exempel och handledningar. Du hittar också mer tekniska specifikationer knutna till infrastruktur och överföring.

SFTI:s rekommenderade standarder omfattar hela e-handelsflödet, från beställning till fakturering, och bidrar till en helt elektronisk inköpsprocess. Om både köpare och leverantör använder SFTI:s standarder reduceras antalet tekniska frågeställningar som de behöver vara överens om.

Standarderna består av specifikationer för både innehåll och tekniska format i de meddelanden som köpare och leverantör utväxlar. De kan delas in i två ”familjer” som baseras på olika tekniska format:

  1. Peppol BIS och Svehandel är i XML-format enligt OASIS standard UBL (Universal Business Language). De flesta av dessa meddelanden har tagits fram inom OpenPeppol.
  2. SFTI ESAP 6 baseras på EDI (Electronic Data Interchange). Standarden baseras på FN:s (UN/CEFACTS) rekommenderade standarder för e-handel (EDIFACT), med GS1 EANCOM:s tillämpning. Det är den äldsta av SFTI:s standarder som inte vidareutvecklas längre, men fortfarande används brett. SFTI rekommenderar inte att SFTI ESAP 6 används vid nya implementeringar.

De som ännu inte implementerat e-handel bör så långt det är möjligt börja använda meddelanden och profiler inom Svehandel och Peppol BIS. Leverantörer bör endast implementera e-handel med SFTI ESAP 6 om köparen kräver det. Köpare å sin sida bör endast implementera SFTI ESAP 6 om standarden är väl etablerat i den bransch man ska ansluta.

Begrepp och terminologi

Terminologin skiljer sig delvis åt mellan Svehandel och Peppol BIS respektive SFTI ESAP 6.

Begreppen inom Svehandel och Peppol BIS bygger på OpenPeppol:s terminologi med en uppdelning i ”profile” (specifikation) och ”message” (meddelande), där en specifikation kan innehålla ett eller flera meddelanden. Standarden beskriver både innehållet och den tekniska dokumentationen för hur innehållet binds till syntax, samt meddelandekrav och affärsregler för respektive meddelande.

Inom ESAP 6 är begreppen knutna till GS1:s terminologi där standarden är uppdelad i Affärsdokumentspecifikationer (ADS) och Meddelandespecifikationer (MS). ADS beskriver termer och struktur för innehållet som ska överföras, medan MS beskriver de tekniska specifikationerna för hur de placeras in i EDIFACT-meddelandet i syntaxen. Man behöver läsa både ADS och MS parallellt för att implementera standarden.

Affärsprocesser för e-handel

SFTI:s rekommenderade standarder kan användas i de flesta vanliga affärsprocesser för e-handel, för en komplett eller delvis elektronisk inköpsprocess.

SFTI brukar lyfta fram följande sju processer:

  • beställning från produktkatalog
  • beställning via webbutik (punch out)
  • beställning med orderöverenskommelse
  • beställning av tjänsteuppdrag
  • beställning med rekvisition
  • periodisk fakturering av abonnemang med mera
  • fristående fakturering

Att välja affärsprocess för e-handel

Läs vidare

SFTI:s rekommenderade standarder

OpenPeppol

GS1 Sweden

Kontakta oss

Kontakta SFTI:s tekniska kansli

Välj område * (obligatorisk)
Välj område