Publicerad 28 mars 2023

Strategi för framtidens registerplattformar

En strategi för de nationella kvalitetsregistrens IT-lösningar har beslutats. Strategins inriktning är att stegvis konsolidera antalet registerplattformar. En Nationell arbetsgrupp (NAG) kommer att utses för att planera det fortsatta arbetet.

Beslutet har tagits i Nationella samverkansgruppen för data och analys (NSG DA). Strategin presenteras i en rapport vars analys visar att dagens 18 IT-system bör konsolideras för att de nationella kvalitetsregistren ska få mer jämlika förutsättningar och för att kvalitetsregistersystemet ska bli mer kostnadseffektivt.

– Beslutet pekar ut en riktning för fortsatt arbete. Vi ser att en konsolidering främjar mer jämlika förutsättningar för de nationella kvalitetsregistren att genomföra sitt grunduppdrag, säger Åsa Dedering, ordförande för NSG DA.

– För att en konsolidering ska kunna genomföras, behöver regional förankring ske och regionerna behöver avsätta resurser. Vi ser med tillförsikt fram emot det fortsatta arbetet. Det finns många utmaningar på vägen, men det är en viktig och nödvändig utveckling av Nationella Kvalitetsregister, avslutar Åsa Dedering.

Bedömning av IT-system att migrera till

En sammanvägd bedömning har gjorts av vilka IT-system som Nationella Kvalitetsregister föreslås migrera till. De faktorer som har spelat in är bland annat hur IT-systemen lever upp till definierade legala och systemmässiga krav, men även hur kvalitetsregistren fördelar sig på de IT-system som registren föreslås migrera till. Genom att välja IT-system som i dagsläget har många anslutna kvalitetsregister minimeras antalet migreringar som behöver ske, vilket ger en minskad arbetsinsats och lägsta möjliga kostnad för konsolideringsarbetet.

I rapporten ingår en kostnadsanalys för de olika stegen i det fortsatta arbetet med strategins genomförande. Representanter för kvalitetsregistersystemet, berörda IT-system och andra relevanta aktörer har bidragit i arbetet.

En NAG tar arbetet vidare

Som ett nästa steg kommer en Nationell arbetsgrupp (NAG) att utses. Den får i uppdrag att ta fram en plan för hur arbetet ska tas vidare utifrån beslutad registerplattformsstrategi med tillhörande genomförandeplan. I uppdraget ska även ingå att se över vilka kompetenser som behövs för att genomföra konsolideringen, samt eventuella beroenden med andra pågående projekt, och finansieringen av arbetet.

Ta del av rapporterna

Du kan ta del av rapporterna genom att maila till Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister, adminkvalitetsregister@skr.se

  • Strategi för registerplattformar för Nationella Kvalitetsregister
  • En kostnadsanalys av konsolideringen av IT-portföljen för NKR Nationella Kvalitetsregister 2023

Informationsansvarig

  • Petra Hasselqvist
    Handläggare

Kontakta oss

Kontakta Nationella Kvalitetsregister

Här kan du kontakta stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid SKR.

 
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.