Publicerad 1 februari 2021

Trauma

Svenska Traumaregistret

Registerkategori: Akut vård

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Blekinge

Trauma är den viktigaste dödsorsaken under livets första fyra årtionden i de flesta utvecklade länder. Trauma orsakar stort lidande, betydande invaliditet och därigenom stora kostnader.

Registrets syfte är att:

  • monitorera traumapatienternas vårdkedja för att identifiera svagheter och styrkor både vad gäller patientkategorier, upptagningsområden och enskilda sjukhus
  • ha fokus på slutenvårdsbehandling av svåra trauman
  • innehålla en prehospital komponent
  • ha ett posthospitalt perspektiv inklusive rehabilitering och slutgiltiga behandlingsresultat
  • vara rikstäckande
  • öppet redovisa resultatmått och kvalitetsindikatorer, en viktig dimension av patientsäkerheten
  • utgöra underlag för klinisk forskning och fördjupningsstudier.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska Traumaregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör