Publicerad 1 februari 2021

Tjock- och ändtarmscancer

Svenska Kolorektalcancerregistret (SCRCR)

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Västerbotten

Koloncancer är tillsammans med rektalcancer den tredje vanligaste tumörformen i Sverige och, tillsammans med lungcancer, den vanligaste dödsorsaken för cancer.

Kvalitetsregistret för kolorektalcancer består av två register, ett register för rektalcancer (start 1995) och ett nationellt register för koloncancer (start 2007). Ett gemensamt anmälningsformulär för båda diagnoserna och registren används sedan år 2007. Rapporteringen från registret sker separat för rektal och kolon.

Syftet med registret är att:

  • genom kontinuerlig registrering kartlägga rutiner, använda metoder och utfall beroende av detta
  • vara stöd för lokalt förbättringsarbete
  • möjliggöra uppföljning av rekommendationer i vårdprogram
  • utgöra bas för populationsbaserade studier och vara hypotesgenererande för forskningsprojekt och kliniska studier

Målet med kvalitetsregistret för kolorektalcancer är att öka kunskapen om kolorektal cancer och använda behandlingsmetoder och därigenom förbättra behandlingen och överlevnaden i colorektal cancer. Vidare att minska eventuella skillnader på region- och sjukhusnivå för att åstadkomma en likvärdig och optimal vård över hela landet.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SCRCR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör