Publicerad 24 augusti 2021

Rehabilitering vid syn­nedsätt­ning

Svenskt Kvalitetsregister för Rehabilitering vid Synnedsättning (SKRS)

Registerkategori: Ögonsjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Blekinge

Syftet med SKRS är att öka kunskapen om rehabiliteringsåtgärder och dess effekt för att uppnå likvärdig synrehabilitering i Sverige. Syftet är också att utveckla process- och resultatmått efter relevanta evidensbaserade åtgärder samt utgöra underlag för forskning och verksamhetsutveckling samt klinisk förbättringsarbete.

Genom att identifiera remisskriterier, åtgärder, metoder, ledtider och insatsernas effekt vill SKRS säkerställa att ”Rätt patient får rätt behandling i rätt tid av rätt behandlare”. Därigenom kan den beprövade erfarenheten granskas och leda till att evidens tillämpas som underlag vid diskussioner och beslut om vilka rehabiliterande åtgärder som gör störst nytta och vad som ska prioriteras.

Förväntningarna är en nationell samsyn och verksamhetsutveckling mot en holistisk, jämlik, evidensbaserad, tillgänglig och effektiv synrehabilitering.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SKRS

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör