Publicerad 1 februari 2021

Primär immunbrist

Nationellt Kvalitetsregister för primära immunbrister (PIDcare)

Registerkategori: Infektionssjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköping

I Sverige beräknas 1 av 250–500 personer i vuxen ålder lida av immunbrist och ökade infektionsproblem. Dessa individer har i huvudsak ett antal diagnoser där gammaglobulinbehandling är en av hörnpelarna.

Det vore av värde att fastställa mer exakt prevalens för att bättre beskriva betydelsen av primära immunbrister (PID). De är relativt vanliga tillstånd, men dessvärre förbises dessa patienter ofta under många år innan diagnosen ställs. Detta beror bland annat på att patienterna söker flera doktorer på jourcentraler med sina akuta infektioner och att symtomen ibland är diffusa med långdragna besvär och trötthet som det mest framträdande symtomet.

De upprepade infektionerna leder till vävnadsskador med utveckling av kronisk sinuit, kronisk obstruktiv lungsjukdom och inte sällan även bronkiektasier. Ställs diagnosen tidigt ser vi att patienterna har kvar normalt fungerande sinus och lungor.

Fördelade över landet finns i Sverige cirka 2 500 patienter med PID under olika behandlingar. Det är vanligare med immunbrist hos vuxna än hos barn, men bristerna hos barn är ofta livshotande. Brister i immunsystemet kan också såväl förvärvas som förvärras med åren.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

PIDcare

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör