Publicerad 28 januari 2021

Hjärntumör

Nationellt Kvalitetsregister för hjärntumörer

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Västerbotten

I Sverige diagnostiseras cirka 1 200 nya fall av tumörer i centrala nervsystemet (CNS) per år. Överlevnaden för hjärntumörer i Sverige varierar kraftigt mellan olika diagnoser och generellt har en förbättring skett efter slutet av 70-talet. För gruppen hjärntumörer exklusive neurinom (90 procent) och meningiom (80 procent), ligger 5-års överlevnad på omkring 30 procent. De senaste åren har vi sett tydliga förbättringar i överlevnad även i gruppen högmaligna gliala tumörer.

En nationell arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett åtgärdsprogram för att förbättra behandling och omhändertagande av patienter med primära hjärntumörer bildades 1993. Det har upprättats nationella och regionala vårdprogram samt ett register för att möjliggöra kvalitetskontroll genom insamling av data på regional nivå och sammanställning av nationell statistik.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt Kvalitetsregister för hjärntumörer

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör