Publicerad 28 januari 2021

Fraktur

Svenska Frakturregistret (SFR)

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Syftet med Svenska Frakturregistret (SFR) är att öka kunskapen om behandlingsresultat efter fraktur. Detta genom att analysera patientrapporterat utfall, andelen reoperationer samt dödlighet kopplat till given behandling för specifik frakturtyp.

Resultaten efter frakturbehandling är i stort okända på grund av svårigheterna med att göra randomiserade och prospektiva studier inom området. Området är mycket omfattande gällande vårddagskonsumtion, operationsresurser, sjukskrivningstid och invaliditet samt påverkad hälsorelaterad livskvalitet hos den drabbade individen. Idag registreras drygt 100 000 frakturer per år i registret.

I SFR följs patientens fraktur över tid utifrån relevanta data om skadetyp, frakturtyp, given behandling, eventuellt ändrad behandling på grund av komplikation och slutligen det utfall som rapporteras av patienten.

SFR jobbar för att nå en fullständig täckningsgrad. Sedan 1 januari 2021 registrerar samtliga ortopedkliniker i registret. Då frakturområdet har en hög komplexitet har registeruppbyggnaden skett i etapper för att säkerställa god funktionalitet. Målet är att registret ska bidra med information så att bästa möjliga behandling kan väljas för den enskilde patienten.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

SFR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör