Publicerad 28 januari 2021

Fraktur

Svenska frakturregistret (SFR)

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Syftet med frakturregistret är att samla information om patientrapporterat utfall kopplat till given behandling för specifik frakturtyp.

Resultaten efter frakturbehandling är i stort okända på grund av svårigheterna med att göra randomiserade och prospektiva studier inom området. Området är mycket omfattande gällande vårddagskonsumtion, operationsresurser, sjukskrivningstid och invaliditet samt påverkad hälsorelaterad livskvalitet hos den drabbade individen.

I frakturregistret följs patientens fraktur över tid utifrån relevanta data om skadetyp, frakturtyp, given behandling, eventuellt ändrad behandling på grund av komplikation och slutligen det utfall som rapporteras av patienten.

Målet med frakturregistret är att nå en fullständig täckningsgrad. Då frakturområdet har en hög komplexitet har registeruppbyggnaden skett i etapper för att säkerställa god funktionalitet.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

SFR