Publicerad 28 januari 2021

Diabetes

Nationella Diabetesregistret (NDR), kvalitetsregister för diabetes hos barn och vuxna

Registerkategori: Endokrina sjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Nationella Diabetesregistret (NDR) är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att underlätta ett systematiskt förbättringsarbete i diabetesvården. NDR skapades 1996 för personer med diabetes från 18 års ålder som svar på Sankt Vincent-deklarationen med mål att stödja arbetet att minska förekomsten av diabeteskomplikationer.

För personer under 18 år startade barndiabetesregistret Swediabkids år 2000 som sedan 2018 är helt integrerat i NDR. NDR möjliggör jämförelse av diabetesvården på lokal, regional och nationell nivå. Registret kan också användas för jämförelser mellan den egna vårdenhetens resultat och medelvärden för riket och regionen och för att mäta måluppfyllelse mot regionala och nationella riktlinjer för diabetesvården.

Socialstyrelsens mål är att huvudmännen i regionerna ska bedriva systematiskt kvalitetsarbete för att utveckla och säkra vårdens kvalitet. NDR är skapat för att uppfylla dessa krav i syfte att förbättra diabetesvården. NDR visar statistik avseende resultaten i diabetesvården på ett öppet och jämförbart sätt och insamlade data används även för forskning inom hälso- och sjukvården.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

NDR

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör