Publicerad 28 januari 2021

Diabetes

Nationella Diabetesregistret (NDR och NDR-Barn), Barndiabetesregistret (SWEDIABKIDS)

Registerkategori: Endokrina sjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Nationella Diabetesregistret, är ett rikstäckande nationellt kvalitetsregister som från och med 2008 inkluderar all diabetes, vuxna via NDR och barn och ungdomar via SWEDIABKIDS.

Diabetes är en sjukdom som uppvisar en närmast epidemisk utveckling i världen och beräknas kräva cirka 10 procent av de samlade vårdkostnaderna. Sverige har en mycket hög insjuknandefrekvens av diabetes under barn - och ungdomsåren då cirka 800 barn och ungdomar insjuknar årligen i diabetes.

En god diabetesvård för vuxna och barn är kostnadseffektiv och motverkar långsiktigt utvecklingen av komplikationer. Diabeteskomplikationer kan noteras redan under barnaåren. NDR startades 1996 och Swediabkids startade 2000 och används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.

Kännedom om patienternas diabetesresultat under barn- och ungdomsåren är viktig för huruvuvida de som vuxna utvecklar behandlingskrävande komplikationer.

Kontakt

Kontaktuppgifter till registret finns på registrets webbplats.

NDR och NDR-Barn, SWEDIABKIDS