Publicerad 28 januari 2021

Demens med beteende­mässiga och psykiska symptom

Svenskt register för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD)

Registerkategori: Äldres hälsa

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Demens är en av de stora folksjukdomarna och i Sverige finns idag cirka 150 000 individer med demenssjukdom. 

Förutom nedsättningar av kognitiva funktioner såsom minne, orienteringsförmåga, språklig förmåga och tankeförmåga, vilka kännetecknar demenssjukdom, förekommer även beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). BPSD beskrivs dels som förändrade beteenden som är belastande för omgivningen (till exempel aggressivitet, rop, vandringsbeteende), dels som psykiska symtom som är belastande för individen (t.ex. ångest, depression och hallucinationer).

BPSD är en av de vanligaste anledningarna till att individen är i behov av ett särskilt boende och det är även ett skäl till läkemedelsförskrivning och polyfarmaci.

Syftet med BPSD-registret är att kvalitetssäkra omvårdnaden av personer med demenssjukdom och att uppnå ett likvärdigt omhändertagande av denna patientkategori över hela landet. Registret har en tydlig struktur som bygger på kartläggning av frekvens och allvarlighetsgrad av BPSD, kartläggning av aktuell läkemedelsbehandling samt tänkbara orsaker till BPSD. Grundat på denna kartläggning skapas en multiprofessionell plan/intervention för att minska förekomst och allvarlighetsgrad av BPSD.

Att arbeta med BPSD-registret kan bidra till:

  • Ökad livskvalitet för personer med demenssjukdom
  • Implementering av de Nationella Riktlinjerna
  • Personcentrerad vård
  • Utveckling av teamarbete
  • Kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

BPSD

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör