Publicerad 27 januari 2021

Cancer i urinblåsan

Nationellt Kvalitetsregister för urinblåsecancer

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Östergötland

Urinblåsecancer är näst efter prostatacancer den vanligaste urologiska tumörformen. Varje år upptäcks cirka 3 000 nya tumörer.

Blåstumörer kan delas in i icke muskelinvasiva och muskelinvasiva tumörer. Urinblåsecancer har stor recidivtendens. Bland de icke muskelinvasiva finns en undergrupp där risk för progress till muskelinvasiv sjukdom är större.

Övervakning med regelbundna kontroller, framför allt med cystoskopi krävs, och i många fall behövs upprepade operationer vilket orsakar mänskligt lidande och besvär. Dessutom kostar det samhället och sjukvården stora pengar. Till exempel räknar man med att kostnader för omhändertagandet av patienter med blåscancer överstiger kostnader för omhändertagande av patienter med prostatacancer, trots att det senare är fyra–fem gånger vanligare i befolkningen.

Kvalitetsregistrets syfte är att:

  • kartlägga existerande utrednings- och behandlingsrutiner i landet genom jämförelser mellan regioner och sjukhus
  • bidra med faktaunderlag för ett långsiktigt rationellt förbättringsarbete
  • kontinuerligt registrera ledtider från remiss till mottagningsbesök för transuretral operation till eventuellt större kurativt syftande behandling och redovisa dessa ledtider för profession och allmänhet
  • registrera sjukdomsutveckling efter primär behandling med första recidiv, progress och död i tumörsjukdom.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Nationellt Kvalitetsregister för urinblåsecancer

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör