Publicerad 10 december 2020

Cancer i matstrupe och magsäck

Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus och Ventrikelcancer (NREV)

Registerkategori: Cancersjukdomar

Certifieringsnivå: 1

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Esofagus- och ventrikelcancer räknas till de mer högmaligna tumörerna i mag- och tarmkanalen. Sväljningsbesvär, viktnedgång, anemi och dålig livskvalitet är vanligt förekommande. Kurativt syftande behandling omfattar vanligen kirurgi med onkologisk tilläggsbehandling.

Beroende på hur avancerat tumörstadiet är vid diagnostillfället, kan uppskattningsvis hälften av de som insjuknar erbjudas kurativt syftande behandling, och resten palliativ behandling. Utredning sker på olika sjukhusnivåer, medan den högspecialiserade vården på universitetssjukhus står för behandlingen av de mest komplexa fallen.

Registrets övergripande mål är att ge en samlad bild av utredning, behandling och uppföljning av dessa tumörformer i Sverige, samt att producera ett underlag för lokala, regionala och nationella förbättringar.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

NREV

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör