Publicerad 10 december 2020

Artros

Svenska Artros-registret

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Västra Götalandsregionen

Individer med artros i höft och knä utgör en betydande del av patienterna i svensk sjukvård och de indirekta kostnaderna till följd av sjukskrivning och produktionsbortfall är enorma.

Endast cirka 10 procent av alla patienter med höft- och knäartros blir aktuella för operation. Trots detta står många patienter på passiv väntelista till ortoped för ställningstagande till operation. Under denna tid förvärras symtom och funktion, och många är sjukskrivna.

Den bästa behandlingen för lätt till måttlig artros är information, träning och viktreduktion – interventioner som med fördel kan genomföras av sjukgymnast. Registrets syfte är att utvärdera och återkoppla effekten av ett strukturerat sjukgymnastiskt omhändertagande av patienter med artros i höft eller knä.

Utgångspunkten för artrosdiagnos är en samlad bedömning av anamnes, symtom och typiska kliniska fynd. Patienter som diagnostiseras enligt dessa kriterier och erbjuds grundbehandling för artros, inkluderas i registret.

I registret utvärderas:

 • Patientnytta
 • Följsamhet till intervention
 • EQ-5D
 • VAS smärta
 • Patientnöjdhet
 • Viljan att bli opererad
 • Rörelserädsla
 • Fysisk aktivitetsnivå
 • Tilltro till den egna förmågan att påverka symtom
 • Operation med total höftplastik eller total knäplastik.

Registret kommer att ge unik populationsbaserad kunskap om socioekonomiska och livsstilsrelaterade faktorer som kan ha betydelse för hälsorelaterad livskvalitet och sjukvårdskonsumtion vid artros. Vi har nu också möjlighet att följa patienter med höft- och knäartros, inte bara efter operation, utan genom hela vårdkedjan. Vi förväntar oss att utvärdering av de indikatorer som ingår i registret kommer att minska sjukvårdens direkta och indirekta kostnader.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Svenska Artros-registret

Informationsansvarig

 • Ulrika Forsberg
  Kommunikatör