Publicerad 10 december 2020

Amputation och protes

Registerkategori: Rörelseorganens sjukdomar

Certifieringsnivå: 3

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Skåne

Syftet med registret är att skapa en databas som möjliggör en objektiv utvärdering av faktorer som leder till amputation, registrering av amputationsnivå och protesförsörjning samt patientens situation före och efter amputation.

Indikationerna för amputation är principiellt relativt enhetliga i den svenska sjukvården men kan tillämpas mycket olika. Amputationsnivåerna, även på samma indikation, varierar mellan olika sjukhus på ett inte acceptabelt sätt. Indikatorn kan följas på webbplatsen för Vården i siffror. Djupare analys av detta har hittills inte varit möjlig.

Vården i siffror

Amputationsnivån har förändrats från proximal nivå till allt fler distala amputationer men stora lokala skillnader föreligger både nationellt och internationellt. Det finns endast ett fåtal lokala studier som beskriver protesförsörjning och rehabilitering. Nationella riktlinjer saknas för optimal protesförsörjning och rehabilitering.

Registrets syfte kan sammanfattas under följande punkter:

  • Påvisa skillnader som förekommer i vården vid amputation, protesförsörjning och rehabilitering (indikationer, frekvens, behandlingsstrategi, amputationsnivå samt tillgänglighet för protesförsörjning och långsiktig patientnytta)
  • Ge underlag för kostnadsanalyser regionalt och nationellt.
  • Ge vägledning vid planering av behandling för en enskild patient där amputation kan bli nödvändig.
  • Ge underlag för att höja kvaliteten i vårdkedjan vid benamputation.
  • Ge underlag för utvärdering av protesanpassning och rehabilitering och av de komponenter som ingår i protesen.
  • Ge underlag för återkoppling och förbättringsarbete genom vårdkedjan.

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Amputations- och protesregistret

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör