Publicerad 9 april 2024

Preventionssamordnare bygger broar mellan förvaltningarna

Långsiktighet, tydlig struktur och ska-krav från politiken är framgångsfaktorer i Huddinges förebyggande arbete. Vi pratade med Kamilla Nylund och Stina Degernäs, preventionssamordnare i kommunen.

Porträtt Kamilla Nylund och Stina Degernäs

Kamilla Nylund och Stina Degernäs, preventionssamordnare i Huddinge

Kamilla och Stina, vad är ert uppdrag?

– Vi samordnar det förebyggande arbetet som görs mellan förvaltningarna för alla målgrupper mellan noll och hundra år, vi utvecklar och sprider kunskap om preventionsarbete och vi ansvarar för kartläggningar och uppföljningar.

Vad ser ni för framgångsfaktorer i ert arbete?

– Att det finns ett uppdrag som kommunledningen har fastställt som ska följas upp och revideras efter tre år. Det står klart och tydligt att det ägs av alla förvaltningar. Det finns en struktur med beslut på alla nivåer att det här ska göras. Alla har det i sina verksamhetsplaner och bryter ner mål för preventionen i egna aktiviteter. Det har gett oss en plattform och det är oerhört viktigt.

– Alla ska bidra till skyddsfaktorerna lyckad skolgång, trygga familjeförhållanden och meningsfull fritid. Det ger oss ett gemensamt språk och då blir det enklare för alla att se sin del i det förebyggande arbetet: på vilket sätt kan just min verksamhet bidra?

Huddinge: Alla förvaltningar jobbar förebyggande

Nu är ni inne på tredje året, hur har det gått?

– Första året handlade mest om att sätta strukturer, förankra och sprida uppdraget och handlingsplanerna. Nu börjar uppdraget sätta sig, allt fler arbetar utifrån handlingsplanerna och ser det som en del av sin verksamhet.

– Det är viktigt att arbetat ägs av alla och att medarbetare är brobyggare mellan varandras verksamheter. Som häromdagen, till exempel, när vi hörde att fritidsledare sprider information om föräldrastödsgrupper, det är ett bra exempel, svårare än så behöver det inte vara.

Har ni något annat konkret exempel som ni vill lyfta?

– Ja, vi har gjort det möjligt för verksamheter att söka UPH-medel* för att prova nya arbetssätt och metoder, följa upp insatser eller utveckla ny kunskap. Nu har vi haft ett stort arbete kring skolnärvaro. Vi såg att det inte fanns någon samlad struktur för att jobba med närvaro och problematisk frånvaro i grundskolan. Det gjordes en förstudie under första året med projektledare från socialtjänsten och grundskolan, som identifierade hur man ville bygga upp en närvarorutin. Nu finns ett närvaroteam i skolan och ett operativt team där socialtjänst och skola samverkar med barn och föräldrar när det finns hög och problematisk skolfrånvaro. Det hade aldrig blivit av om vi inte haft UPH-medel.

Vad möter ni för utmaningar?

– Det kan kännas som att vi jobbar på toppen av ett isberg ibland. Vi har politiken och cheferna med oss, men sen när vi pratar implementering är det en annan sak. Vi kan fortfarande träffa medarbetare som aldrig hört talas om preventionsuppdraget. Det tar tid, helt enkelt.

– En annan utmaning att verksamheter har olika resurser. Om vi till exempel drar igång ett arbete för att jobba med heder i skolorna och utbildar kuratorer som i sin tur ska utbilda sina kolleger, då är det ju stor skillnad om skolan har två kuratorer på heltid eller en som är på plats några timmar i veckan.

Avslutningsvis, några medskick till preventionsarbetet i andra kommuner?

– Ha tålamod, ha respekt för att det tar tid. Försök jobba systematiskt och strategiskt. Alla verksamheter har ett kärnuppdrag som går i första hand, man måste visa hur det förebyggande perspektivet kan vara en del av det. Det är viktigt att hitta ett gemensamt språk över förvaltningsgränser där alla känner igen sig och kan se sin roll i preventiosarbetet.

– Håll det enkelt och konkret: ”om du gör si bidrar du till så”. Handlingsplanerna för våra tre fokusområden är skrivna så att alla som jobbar i kommunen ska kunna förstå sin del i helheten, det är tolv sidor med tydliga mål och aktiviteter.

– Sprid goda exempel, underlätta för medarbetare att lära av varandra. Vi ordnar en samverkansdag varje höst där vi samlar 250 personer från hela kommunen, med politiker och styrgrupp och lyfter goda exempel, och vi försöker alltid bjuda in deltagare från olika förvaltningar till våra utbildningar.

– Lyft in preventionen i befintliga strukturer, som BUS-samverkan** med regionen. Vi har lagt in preventionen som en stående punkt på dagordningen för våra möten och nu till exempel så rullar information om våra föräldragrupper på vårdcentralernas väntrumsskärmar.

*UPH står för Uppdrag psykisk hälsa. SKR och staten har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

**BUS står för Barn och unga i behov av särskilt stöd. Sedan 2001 har kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm tecknat överenskommelser om samverkan kring dessa barn.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.