Publicerad 10 april 2024

Första linjens socialtjänst redan på plats i Haninge

Förflyttningen mot ett mer förebyggande och tillgängligt socialt arbete behöver inte invänta en ny socialtjänstlag. Sedan 1 januari 2023 finns Första linjens socialtjänst på plats i Haninge kommun.

Porträttbild Maria Porshage

Maria Porshage, avdelningschef individ- och familjeomsorg, Haninge

Den statliga utredningen om hållbar socialtjänst pekade ut en förflyttning mot ökat fokus på förebyggande arbete, tidiga insatser, ökad tillgänglighet och insatser utan behovsprövning.

När betänkandet skickades ut på remiss, tog avdelningschef Maria Porshage initiativ till ett förändringsarbete för att förbereda verksamheten på den nya socialtjänstlag som väntas träda i kraft den 1 juli 2025.

– Jag tror att många som jobbar med socialt arbete har känt ett sug efter att jobba mer förebyggande, och här fick vi en möjlighet att göra den förflyttningen. Det enda vi inte kan göra än är ju att erbjuda insatser utan behovsbedömning.

Omställningsarbete i egen regi

Hon betonar att det inte har behövts något särskilt politiskt beslut för att sätta igång förändringsarbetet.

– Nej, det är ingen politisk fråga, det här handlar om hur vi organiserar arbetet och arbetet har utgått från befintlig ram.

Det finns fördelar med att driva omställningen på egen hand, menar Maria Porshage.

– Det är lätt att ett sånt här utvecklingsarbete sväller och blir jättestort, men vi fick bra skjuts i det eftersom vi gjorde allting själva, med stöd av en verksamhetsutvecklare. Vi har haft korta beslutsvägar och äger frågan själva.

Ny organisation och ny kultur

För att sätta en ny organisation på plats gjordes ett grundligt förarbete. Det var viktigt för att få en heltäckande genomlysning av vilka befintliga verksamheter som skulle kunna ingå i första linjens socialtjänst, men också för att skapa förankring och delaktighet bland chefer, gruppledare och medarbetare, och i tätt samarbete med de fackliga parterna.

Det arbetet har man igen nu, menar Maria Porshage.

– Första linjen är ett förhållningssätt, det är viktigt att det genomsyrar all verksamhet. Det handlar lika mycket om en kulturförändring som att skapa en ny organisation.

Porträttbild Frida Bernhardsson

Frida Bernhardsson, verksamhetschef Första linjens socialtjänst

Ny enhet för första linjens socialtjänst

Genomlysningen visade att den förebyggande verksamheten var utspridd på olika verksamheter, det var svårt att få någon överblick och det saknades gemensam styrning.

Efter många och långa diskussioner i ledningsgruppen kom en skiss till den nya organisationen på plats. Den 1 januari 2023 tillträdde Frida Bernhardsson jobbet som verksamhetschef för den nybildade enheten Första linjens socialtjänst.

Hit hör all förebyggande verksamhet, men också annan verksamhet som har direktkontakt med invånarna, som till exempel familjerätten, trots att det handlar om myndighetsutövning (se faktaruta).

Bra draghjälp i omställningen

Att redan från början benämna det första linjens socialtjänst var ett medvetet val. Det är kanske lite kaxigt, säger Maria Porshage, men det har gett bra draghjälp och det tvingar alla att hela tiden tänka efter: vad gör vi nytt nu då?

Frida Bernhardsson håller med:

– Det är många andra kommuner som börjat ställa om, men det är få som fått en organisation på plats och dessutom kallar den första linjens socialtjänst. Men det har underlättat enormt för att sprida arbetet och att involvera alla medarbetare. Även samarbetspartner, föreningar och skolor hör av sig och vill jobba med första linjens socialtjänst.

En väg in och många vägar ut

För att öka tillgängligheten har hennes enhet etablerat en gemensam mottagandefunktion för alla målgrupper: barn, unga och vuxna. Nu är det en väg in som gäller och de som behöver socialtjänstens stöd riskerar inte att bollas runt mellan olika enheter. Det blir också lättare för skolor, föreningar och andra samarbetsparter att hitta rätt.

Under 2023 gjorde första linjen en särskild satsning mot förskolan, både barn, föräldrar och personal. Det har stärkt samverkan med förskolan, men också gett socialtjänsten möjlighet att fånga upp fler familjer innan problemen blivit så stora, berättar Frida Bernhardsson.

– Ett konkret resultat är att vi får in dubbelt så många orosanmälningar från förskolan som tidigare. Det är väldigt viktigt för oss att anmälningar kommer in tidigt så vi kan gå in och arbeta stödjande

Alla orosanmälningar går inte vidare till utredning, utan tas om hand av första linjen som kan erbjuda annat stöd, till exempel stärkande föräldraskapsstöd.

– Här har vi program som täcker alla målgrupper. Från hembesöksprogram för nyfödda, till föräldragrupper för tonåringar. Vi vill kunna stötta föräldrar hela vägen.

På plats i människors vardag

Ökad tillgänglighet betyder också att finnas på plats i människors vardag. Förvaltningen har identifierat fysiska platser där första linjens socialtjänst behöver prioritera närvaro och synlighet.

Arbetet sker systematiskt och forskningsbaserat utifrån metoden Effektiv samordning för trygghet (EST*) och utifrån den lokala samverkan mellan social- och äldreförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och polisen (SSPF**).

En tillgänglig socialtjänst måste också kunna möta medborgarna utanför kontorstid. Och det har faktiskt inte vållat några problem när det gäller rekrytering av ny personal, säger Maria Porshage.

– Nej, tvärtom, vi har haft många sökande, det finns ett sug bland de som jobbar med socialt arbete att få jobba mer förebyggande och uppsökande.

* Effektiv Samordning för Trygghet är en arbetsmetod som kan användas som en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet på lokalnivå. Strukturerad samordning kring trygghetsskapande insatser är grunden för EST som är tänkt att användas av Polis och kommun i samverkan med andra aktörer.

Handbok – Effektiv Samordning för Trygghet (PDF)

** SSPF är ett brottsförebyggande samarbete mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Arbetet bedrivs på universell, selektiv och individuell nivå, med ungdomsproblematik som kriminalitet och drogmissbruk.

SSPF, Socialstyrelsen

Fakta: Socialtjänsten i Haninge

Haninge har cirka 95 000 invånare.

Kommunen har en socialnämnd och en äldrenämnd.

Social- och äldreförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Social- och äldreförvaltningen ansvarar dessutom för familjerättsfrågor, arbetsmarknadsfrågor och flyktingmottagande.

Förvaltningen har sex avdelningar:

 • Verksamhetsstöd och utveckling
 • Arbete och försörjning
 • Bistånd och förebyggande verksamhet
 • Individ- och familjeomsorg
 • Stöd och insatser
 • Särskilda boenden och hälso- och sjukvård

På avdelningen för individ- och familjeomsorg finns sedan 1 januari 2023 enheten för första linjens socialtjänst. Den omfattar fem verksamheter som var och en leds av en gruppchef:

 • Mottagningen för barn, unga och vuxna
 • Relationsvåld och barnahus
 • Samverkan med regionen med ungdomsmottagning och familjecentral
 • Förebyggande för unga och vuxna
 • Familjerätt och familjerådgivning.

Individ- och familjeomsorgens totala budget uppgick till drygt 348 miljoner kronor under 2023. Av det gick knappt 42 miljoner kronor till Första linjens socialtjänst.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.