Publicerad 9 april 2024

Huddinge: Alla förvaltningar jobbar förebyggande

Lyckad skolgång, trygga familjeförhållanden och meningsfull fritid är ledstjärnor för Huddinge kommuns förebyggande arbete. Sedan 2021 omfattas alla välfärdsförvaltningar av preventionsuppdraget.

Porträttbild Joachim Heimersson

Joachim Heimersson, stabschef individ- och familjeomsorgen, Huddinge

Så här kan det gemensamma förebyggande arbetet se ut: En lärare på till exempel Mörtviksskolan i Skogås har ett möte med en elev och hans föräldrar i klassrummet. Han ser att förhållandet dem emellan inte är det bästa.

– Vet ni vad, säger han. Vi har en föräldrarådgivare här på skolan, hon sitter i rummet intill. Jag tror det vore bra för er att träffa henne, ska jag be henne komma in?

Läraren går och hämtar föräldrarådgivaren som kommer in i klassrummet, hälsar på eleven och hans föräldrar och berättar vad hon gör och vilken slags hjälp de kan få. De bokar en tid längre fram för samtal.

Föräldrarådgivaren är socionom och anställd av socialtjänsten, med placering på familjecentralen i Skogås. Hon är en av tio föräldrarådgivare i kommunen, alla med uppdrag att ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap. En stor del av sin tid tillbringar de ute på skolorna. De är med på föräldramöten, deltar i elevhälsoteamens möten och finns på plats om enskilda föräldrar behöver det. De håller workshops för lärare och annan personal, till exempel om vad som händer vid en orosanmälan, så att de i sin tur kan förklara det för föräldrarna.

Avdramatiserar socialtjänsten

– Det är ett sätt att avdramatisera socialtjänsten, både för föräldrar och för personal på skolan, säger Anette Stork-Stjernström, chef för den förebyggande enheten för barn och unga på individ- och familjeomsorgen i Huddinge.

Anna Stork-Stjernström, Huddinge

Anna Stork-Stjernström, Huddinge

– Föräldrarådgivarna finns ute på skolorna och möter lärare och annan personal för att skapa relationer och blir en del av skolan. Målet är ju att vi ska kunna ge stöd innan problem blir för stora, men också att vi finns på plats om det händer allvarligare saker.

Även förskolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Därför har all förskolepersonal fått utbildning om risk- och skyddsfaktorer.

– Det är viktigt att de fångar upp signaler om att allt inte står rätt till, att de förstår när de ska göra en orosanmälan.

Alla ska bidra till skyddsfaktorerna

Det var 2021 som kommunledningen i Huddinge fattade beslut om ett förvaltningsövergripande preventionsuppdrag. Under uppstartsåret utarbetades handlingsplaner för prioriterade områden under 2022–2024: stopp för våld i nära relationer, minskat bruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS), samt att den psykisk hälsan förbättras.

Lyckad skolgång, trygga familjeförhållanden och meningsfull fritid är ledstjärnor i det förebyggande arbetet, skyddsfaktorer som alla verksamheter har i uppdrag att bidra till. Arbetet samordnas av individ- och familjeomsorgen.

Preventionsuppdraget innebär att Huddinge redan kommit en bit på väg i omställningen utifrån den nya socialtjänstlagens krav på tidiga insatser, förebyggande perspektiv, lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst, säger Joachim Heimersson, stabschef på individ- och familjeomsorgen. Och det har till stor del skett inom befintlig verksamhet.

– Vi har jobbat på med det vi har, utan att göra några större organisationsförändringar. Med kommunledningens uppdrag i ryggen har det blivit hållbart, jag tycker vi står på stabil grund när det gäller det preventiva och förebyggande arbetet.

Preventionen politiskt prioriterad

Ett annat exempel på samarbete mellan förvaltningarna sker inom området meningsfull fritid, där socialförvaltningens fältsekreterare jobbar tillsammans med kolleger från kultur och fritid, berättar Anette Stork-Stjernström.

– Fritidsledarna som är anställda i kultur- och fritidsförvaltningen är oftast fritidspedagoger eller liknande och våra fältsekreterare som är anställda inom socialförvaltningen är socionomer och har andra kompetenser, andra verktyg så vi kan vara ett komplement till varandra.

– När fältsekreterarna är ute och upptäcker något så kan de också göra en bedömning om hur vi kan jobba vidare, vad har vi för verktyg eller insatser att erbjuda inom socialförvaltningen för att uppnå en förändring.

I Huddinge kommun är flera kriminella nätverk aktiva och kommunen har haft höga kostnader för placeringar av barn och unga. Men det har inte gått ut över det förebyggande arbetet.

– Nej, vi har fått budgetförstärkningar inför 2024 för att inte behöva spara in på det förebyggande arbetet. Förebyggarteamet och familjecentralerna är prioriterade verksamheter från våra politiker det har varit en stark signal från politiken att vi ska fortsätta med preventionsuppdraget.

Så organiserar Huddinge sitt preventiva arbete

Det politiska ansvaret för preventionsarbetet ligger på kommunstyrelsen men frågan hanteras också i dess beredning för trygghet, prevention och demokrati (TPD). Beredningen ansvarar för att ”bereda, utveckla och samordna ärenden som rör trygghetsskapande och brottförebyggande arbete, delaktighet, jämlikhet och jämställdhet samt folkhälsa. Beredningen är också ett forum för dialog och samråd mellan kommunen, polisen och aktörer inom civilsamhället”.

På förvaltningsnivå finns en styrgrupp med direktörerna för socialförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, samt kommunens säkerhetschef.

Från socialförvaltningen deltar också en verksamhetschef och en enhetschef från individ- och familjeomsorgen, samt kommunens två preventionssamordnare som har ett kommunövergripande uppdrag.

Preventionssamordnare bygger broar mellan förvaltningarna

För några utpekade områden finns särskilda strukturer för samverkan. När det gäller tidiga insatser finns en ledningsgrupp med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, individ- och familjeomsorgen.

Samverkan för barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS) involverar barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, individ- och familjeomsorgen, funktionshinderområdet, samt regionen.

Extern samverkan sker både med civilsamhälle och näringsliv, till exempel genom IOP-avtal. Särskilda samverkansöverenskommelser finns mellan kommunen och polisen, räddningstjänsten, bostadsbolag och kriminalvården.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.