Publicerad 26 mars 2024

Göteborgsregionen stödjer sina kommuner

Göteborgsregionen (GR) stödjer sina 13 medlemskommuner att föra dialog och analysera behov inför omställningen till nya socialtjänstlagen. Vi ställde några frågor till Lena Holmlund, avdelningschef på GR.

GR:s ledningsgrupp

Från vänster: Avdelningschef Lena Holmlund, enhetschef Sara Nordenhielm, planeringsledare Lisa Ruuth, planeringsledare Cecilia Axelsson, FoU-chef Jenny Rehnman, och enhetschef Nicholas Singleton.

Lena, vad är GR:s uppdrag?

– Våra strategiska chefsnätverk i socialtjänsten har prioriterat den här frågan i år. De vill ha stöd av GR att förbereda sig, så utifrån deras önskemål och behov ska vi jobba tillsammans.

– På GR finns flera funktioner som kommunerna kan ha stor nytta av. Vår forsknings- och utvecklingsenhet, FoU i Väst, kan ge stöd i analys och uppföljning – både när det gäller enskilda insatser och omställningen i stort. Vi är också ett nav för erfarenhetsutbyte och samverkan. GR har flera chefsnätverk, ett brett utbud av kompetensutveckling, och vi driver verksamhetsutveckling tillsammans med våra kommuner. GR samverkar även med skolan och miljö- och samhällsbyggnad, som ju också är centrala i omställningsarbetet.

Vilka är de största utmaningarna för kommunerna just nu?

– 2024 är ett förberedelseår där vi behöver titta på nuläget och det önskade nyläget. Vilken förflyttning behöver göras och hur ska det gå till? Det är en stor uppgift för kommunerna att göra detta parallellt med det löpande arbetet och de utmaningar de står inför när det gäller kompetensförsörjning och samhällsutvecklingen i stort.

– I vår region finns både små kommuner och storstaden Göteborg – så det kan skilja sig åt vilka frågor kommunerna behöver arbeta med. Men vi ser även många frågor som är lika, och där samarbete mellan kommunerna behövs för att kunna leverera jämlika insatser.

Vad händer nu närmast?

– I chefsnätverken arbetar vi systematiskt med fyra områden som lyfts i utredningen Hållbar socialtjänst: förebyggande och lätt tillgänglig, övergripande planering, kunskapsbaserad, samt insatser till enskilda. Vi tittar på område för område, så att vi får en gemensam bild av vad omställningen innebär.

– Socialtjänstministern besökte vårt socialchefsnätverk och vi har haft workshops med chefer och nyckelfunktioner i kommunerna om vad en ny socialtjänstlag kan innebära i praktiken. Det kommer att ligga till grund för hur vi utformar vårt stöd. Vi har även tagit fram material som kommunerna kan använda på sina arbetsplatsträffar.

Hur ser planen ut för hösten?

– I höst när kommunerna ska göra läges- och behovsanalyser, kommer GR att finnas med som en resurs. Här kommer vi också få stöd av SKR och Socialstyrelsen.

– Vi planerar för dialoger om lagrådsremissen med chefsnätverken och kommunernas jurister, men även informationstillfällen för de medarbetare och samarbetsparter inom och utom kommunen som berörs av den nya lagen.

– I november när propositionen är framlagd samlas socialcheferna för att göra en gemensam plan för omställningsarbetet det kommande året. Då ska vi prata om vad vi ska göra gemensamt i regionen och hur det ska finansieras.

Om Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR) är ett kommunalförbund som fungerar som en myndighet för kommunernas räkning inom några områden, bland annat antagningen till gymnasieskolan. GR är också ett samverkansorgan inom arbetsmarknad, miljö och samhällsbyggnad, social välfärd inklusive kommunal hälso- och sjukvård, utbildning och näringsliv. GR är en regional samverkans- och stödstruktur (RSS).

Kommunerna i regionen

Göteborgsregionen har 13 medlemskommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

GR:s webbplats

GR ha en webbsida som samlar underlag och material för alla som vill ha stöd och inspiration.

Ny socialtjänstlag, goteborgsregionen.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.