Publicerad 1 februari 2021

Vårdprevention för äldre

Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg (Senior alert)

Registerkategori: Äldres hälsa

Certifieringsnivå: 2

Centralt personuppgiftsansvarig (CPUA): Region Jönköping

Att förebygga vårdskador är av största vikt i vården av äldre, det kostar i personligt lidande och i resurser för verksamheten och samhället. De äldre som får sin vård via den kommunalt finansierade primärvården är i dagens läge sköra och har komplexa vårdbehov. Detta medför att vården som ges behöver bli allt mer avancerad och förbättringsarbete krävs för att nå dit. Undernäring, fall, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion är viktiga områden för äldre personer inom specialiserad sjukhusvård, primärvård inom region såväl som kommun. Dessa områden uppstår oavsett medicinsk diagnos och fångats inte upp i andra medicinska kvalitetsregister.

Senior alert är ett processinriktat register och syftet är att skapa en bra infrastruktur och systematik för det förebyggande arbetet. Registret medverkar till utvecklandet av nya arbetssätt, vilket ökar möjligheten för bästa möjliga vård oavsett vem som tillhandahåller den. Den första patienten registrerades 2008 och i dagsläget finns över 750 000 unika individer i registret, detta gör Senior alert till ett av Sveriges största nationella kvalitetsregister

Läs vidare

Mer information och kontaktuppgifter finns på registrets webbplats.

Senior alert

Informationsansvarig

  • Ulrika Forsberg
    Kommunikatör